Integrated Service Package (ISP) Voorwaarden

smart isp

Integrated Service Package (ISP) Voorwaarden voor Nederland

I. Onderdelen van het Integrated Service Package (ISP)

smart Nederland B.V. ("smart") biedt de voertuigen aan met een Integrated Service Package (ISP), dat bestaat uit (1) een Onderhouds- en Slijtagepakket, (2) een verlengde fabrieksgarantie en (3) Roadside Assistance (RSA).

Tenzij anders overeengekomen, kunnen leasenemers vorderingen van de voertuigeigenaar en de leasegever die rechtstreeks voortvloeien uit deze ISP-voorwaarden tegen smart instellen, op voorwaarde dat aan alle bepalingen in deze ISP-voorwaarden is voldaan, in het bijzonder aan de contractueel vereiste controles/onderhoudsbeurten.

1. Onderhouds- en slijtagepakket

Het Onderhouds- en Slijtagepakket dekt controle- en onderhoudswerkzaamheden, inclusief de vervanging van slijtageonderdelen, gedurende een periode van drie (3) jaar of tot 45.000 km, in overeenstemming met de specificaties van smart en de aanbevolen onderhoudsintervallen, zoals aangegeven in het combi-instrument van de auto. Kosten die buiten de gespecificeerde onderhoudsintervallen vallen, zoals het bijvullen van vloeistoffen (met uitzondering van remvloeistoffen), zijn niet gedekt. Aanvullende voorwaarden worden hieronder beschreven in Sectie II.

2. Warranty Extension

De ISP biedt een verlengde garantieperiode tot drie (3) jaar, zonder kilometerbeperking (Warranty Extension). Aanvullende voorwaarden van de Warranty Extension worden hieronder beschreven in Sectie III.

3. Road Assistance (RSA)

De ISP maakt verlenging van Roadside Assistance (RSA) mogelijk. Aangezien de eerste onderhoudsbeurt bij een smart Authorized Service Partner is inbegrepen, wordt de verlenging tot de eerstvolgende onderhoudsbeurt gegeven. RSA is geldig vanaf de eerste registratiedatum tot de eerstvolgende onderhoudsbeurt en wordt verlengd voor maximaal acht (8) jaar/160.000 km, mits onderhouden bij een smart Authorized Service Partner. Verdere voorwaarden worden beschreven in hoofdstuk IV.

II. Onderhoud en slijtagepakket onder ISP

1. Voorwaarde voor registratie

Het Onderhouds- en Slijtagepakket is onderhevig aan de voorwaarde dat er een geldige koopovereenkomst voor het voertuig wordt afgesloten en dat de Klant het voertuig binnen drie (3) maanden na levering registreert bij de bevoegde registratieautoriteit. De Klant heeft de mogelijkheid om bij smart een verlenging van deze periode aan te vragen. Dit kan alleen onder vermelding van de reden voor het uitstel en de eerstvolgende mogelijke registratiedatum. smart behoudt zich het recht voor om een verlenging van deze termijn naar eigen goeddunken te weigeren.

2 Duur en omvang

2.1 De duur van het Onderhouds- en Slijtagepakket gaat in op de datum van de eerste registratie van het voertuig of op de datum van levering van het voertuig, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet (de Ingangsdatum). De duur van het Onderhouds- en Slijtagepakket eindigt zesendertig (36) maanden na de Ingangsdatum of bij het bereiken van een kilometerstand van 45.000 kilometer, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

2.2 Diensten in het kader van het Onderhouds- en Slijtagepakket kunnen uitsluitend worden aangevraagd in het land waar de smart entiteit is gevestigd die het voertuig aan de klant heeft verkocht (bijv. in Nederland smart Nederland B.V.). De diensten moeten worden uitgevoerd door de smart Authorized Service Partners in dit land.

2.3 Als onderdeel van het Onderhouds- en Slijtagepakket heeft de Klant recht op gratis uitvoering van het eerste onderhoudsinterval, zoals door smart aangegeven in het combi-instrument van het voertuig, in overeenstemming met de specificaties van smart en op voorwaarde dat het onderhoud wordt uitgevoerd door een door smart Authorized Service Partner.

Bovendien heeft de klant recht op gratis vervanging van de volgende slijtageonderdelen tijdens de looptijd van het Onderhouds- en Slijtagepakket, tenzij hieronder voor specifieke onderdelen anders wordt bepaald, indien vervanging noodzakelijk wordt geacht op basis van het professionele oordeel van een smart Authorized Service Partner technicus in overeenstemming met het vastgestelde smart onderhoudsschema:

 • actieve koolfilters (AC);
 • 12V-batterij;
 • ruitenwisserbladen (voor en achter);
 • ruitensproeiervloeistof;
 • remvloeistoffen;
 • remblokken (voor en achter);
 • remschijven (voor en achter);

2.4 smart is gerechtigd om in overleg met de Klant voertuigen op te roepen voor het uitvoeren van preventieve en controlewerkzaamheden bij een door smart Authorized Service Partner.

2.5 Het Onderhouds- en Slijtagepakket omvat niet werkzaamheden of reparaties aan onderdelen die niet worden genoemd in artikel 2.3, en in het bijzonder de volgende werkzaamheden en reparaties:

 • onderhoudswerkzaamheden die voortvloeien uit gewijzigde onderhoudsintervallen of het gebruik van niet-aanbevolen materialen. De vervaldata van de onderhoudsintervallen worden bepaald door smart en worden aangegeven op het display van het combi-instrument van het voertuig;
 • het bijvullen van vloeistoffen niet zijnde remvloeistoffen buiten de onderhoudsintervallen om;
 • reparaties en reserveonderdelen aan het complete voertuig (bijvoorbeeld chassis, cabine en aggregaat systemen.
 • alle carrosserieherstelwerkzaamheden;
 • banden;
 • wielen;
 • alle wettelijke verplichte keuringen en inspecties;
 • de terugbetaling van latere kosten voor zover deze kosten niet zijn voorzien in het Onderhouds- en Slijtagepakket;
 • reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan hulpstukken, installaties, ver- en ombouwingen en bovenbouwen door de fabrikant of derden;
 • reparatie van schade, in het bijzonder veroorzaakt door ongelukken of geweld;
 • reparatie van schade aan onderdelen die niet worden genoemd onder punt 2.3, evenals de aanvullende diensten zoals de kosten voor het testen, het meten en de afstelwerkzaamheden voor zover deze geen verband houden met de onder punt 2.3 genoemde werkzaamheden, kilometervergoeding, hotel- en reiskosten, huurauto's, vrachtverliezen, luchtvrachtkosten, etc.;
 • ombouw- en retrofitwerkzaamheden (bijvoorbeeld als gevolg van wettelijke voorschriften);
 • alle werkzaamheden die gericht zijn op een langere buitengebruikstelling en een daaropvolgende ingebruikname van het voertuig, evenals alle permanente schade die daardoor wordt veroorzaakt;
 • vervanging of reparatie van de hoogspanningsbatterijen;
 • schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onvakkundige reparatie, in het bijzonder als gevolg van
  • het niet naleven van smart’s instructies in de gebruiksaanwijzingen van het voertuig,
  • modificatie van het voertuig door de Klant of door derden,
  • het gebruik van niet-originele smart onderdelen (originele smart onderdelen zijn reserveonderdelen die bestemd zijn voor smart auto's en die door smart of in opdracht van smart zijn voorzien van het merk smart), of gebruiksmaterialen die niet zijn opgenomen in de smart specificaties.
 • schade veroorzaakt door het niet tijdig melden van schade en het niet ter beschikking stellen van het voertuig voor reparatie;
  • overmacht en andere onvoorziene gebeurtenissen, zoals rellen, stakingen, lock-outs bij smart of haar tussen en/of hulppersonen, ontslaan smart voor de duur van hun bestaan van de verplichting om de diensten te leveren.

2.6 De Klant is alleen gerechtigd de onderhoudsbeurten aan te vragen tot een maximum van 1.500 km of dertig (30) dagen voor en na de vervaldatum van de onderhoudsbeurten die door smart zijn vastgesteld en op het combi-instrument van het voertuig staan aangegeven.

2.7 Als de Klant gebruikmaakt van diensten die buiten dit Onderhouds- en Slijtagepakket vallen, worden deze in rekening gebracht door de smart Authorized Service Partner die de reparatie uitvoert.

3 Reguliere openings- en servicetijden

3.1 De Klant kan de diensten tijdens de reguliere openingstijden laten uitvoeren bij een smart Authorized Service Partner.

3.2 Alle tijden die afwijken van de reguliere openingstijden maken geen deel uit van het contract. Deze kunnen afzonderlijk aan de Klant worden gefactureerd in de vorm van toeslagen, die gewoonlijk worden gefactureerd door de Smart Authorized Service Partner.

4 Verplichtingen van de Klant

4.1 De Klant moet aan alle wettelijke verplichtingen voldoen die voortvloeien uit het gebruik en het onderhoud van het voertuig, in het bijzonder moet de Klant voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke regeling voor het verlenen van vergunningen voor wegverkeer (bijv. de Nederlandse Wegenverkeerswet 1994).

4.2. De Klant is verplicht om ervoor te zorgen dat de gebruiksaanwijzingen worden opgevolgd in overeenstemming met de handleiding van het betreffende voertuig en dat alle schadebeperkende maatregelen worden genomen in geval van schade. In het bijzonder moeten de voorschriften met betrekking tot het juist intrekken van de voertuig instap in het voertuig worden nageleefd, zoals gespecificeerd in de handleiding.

4.3 Een defect aan de kilometerteller moet onmiddellijk worden gemeld aan het smart Customer Engagement Center (CEC) via de Service Hotline +31 30 8081521 of via het e-mailadres hoi@support.smart.com. De Klant moet de schade binnen twee (2) werkdagen tijdens de reguliere openingstijden bij een smart Authorized Service Partner verholpen hebben.Bij vervanging van de kilometerteller wordt de kilometerstand die is gemeten op het moment van vervanging overgezet op de nieuwe kilometerteller. Het aantal niet-geregistreerde kilometers wordt door de partijen in onderling overleg vastgesteld. Als het bedrijf dat de reparatie uitvoert niet bevoegd is om kilometerteller te controleren volgens de Regeling Tachografen of vergelijkbare toepasselijke regelgeving, moet de controle worden uitgevoerd bij de dichtstbijzijnde smart Authorized Service Partner.

4.4 Tussen de onderhoudsbeurten (de eerste onderhoudsbeurt valt onder het smart Onderhouds- en Slijtagepakket) moet de Klant op eigen kosten de lopende controle- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de gebruiksaanwijzingen.

4.5 De Klant moet het voertuig ter beschikking stellen aan een smart Authorized Service Partner voor het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met het weergave op het combi-instrument van het voertuig.

4.6 Indien de smart Authorized Service Partner in verband met werkzaamheden uit deze overeenkomst ook andere werkzaamheden uitvoert, bijv. reparaties, dienen de kosten voor deze werkzaamheden afzonderlijk met de betreffende smart Authorized Service Partner te worden verrekend.

5 Toepasselijkheid van de Reparatievoorwaarden

Tenzij anders bepaald in deze voorwaarden, is de uitvoering van het werk onderworpen aan de gebruikshandleiding. De gebruikshandleiding is bijgevoegd in sectie V.2.

6 Bijzondere Opzegging

6.1 Onverminderd de overige rechten, kan smart het Onderhouds- en Slijtagepakket beëindigen zonder dat een reden en opgaaf van deze reden daartoe vereist is. Dit is met name het geval indien de Klant ondanks een schriftelijke waarschuwing op grove wijze tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Een schriftelijk waarschuwing is niet vereist indien de schending van verplichtingen van dermate ernstige aard is dat van de andere partij redelijkerwijs niet kan worden gevergd de Overeenkomst voort te laten duren.

6.2 smart kan ook overgaan tot beëindiging zonder dat een ingebrekestelling vereist is als de rechtsopvolger van de klant niet bereid of in staat is om de rechten en verplichtingen van deze Overeenkomst aan te gaan.

7 Vervroegde Beëindiging

7.1 Het Onderhouds- en Slijtagepakket voor het desbetreffende voertuig eindigt voortijdig in geval van total loss of diefstal (indien het voertuig niet binnen zes (6) weken wordt teruggevonden). De Klant is verplicht smart onmiddellijk van de omstandigheden op de hoogte te stellen, onder vermelding van de reden, en geen aanspraak meer te maken op diensten uit de Overeenkomst.

7.2 Het Onderhouds- en Slijtagepakket eindigt als het voertuig langer dan zes (6) maanden stilstaat. Als het voertuig langer dan drie (3) maanden stilstaat, moeten de door smart voorgeschreven herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door een door smart Authorized Service Partner. De Klant zal smart na afloop van de eerste drie (3) maanden schriftelijk op de hoogte stellen van de stilstand van het voertuig.

8 Slotbepalingen

8.1 Indien de Klant op grond van deze Overeenkomst verplicht is informatie of mededelingen aan smart te verstrekken, moeten deze schriftelijk aan smart worden medegedeeld. Kennisgevingen moeten naar smart CEC worden gestuurd aan het e-mailadres hoi@support.smart.com. Ook kan het gebruik worden gemaakt van het Klantcontactformulier op https://nl.smart.com.

8.2 De Klant is niet gerechtigd vorderingen op smart over te dragen of door derden te laten innen. De overdracht van een geldvordering blijft hierdoor onaangetast.

8.3 De Klant kan de vorderingen van smart alleen met zijn eigen vorderingen verrekenen of een retentierecht doen gelden, indien de vorderingen van de Klant onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn. Deze clausule is niet van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit de wederzijdse contractuele relatie.

8.4 Wijzigingen van deze Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt eveneens voor de herroeping van dit schriftelijkheidsvereiste.

8.5 Het Nederlandse recht is van toepassing. Tenzij dwingend recht anders bepaalt, worden alle geschillen tussen u en smart met betrekking tot deze ISP uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, Nederland.

III. Uitbreiding van de fabrieksgarantie onder de ISP

1. Warranty Extension

1.1. Als onderdeel van het ISP verleent smart Nederland B.V. (smart) zijn klanten een extra derde jaar fabrieksgarantie (Warranty Extension) voor elk smart voertuig, bovenop de twee jaar fabrieksgarantie die smart biedt (smart Warranty).

1.2. De omvang van deze Warranty Extension, de Warranty Exclusion, de vereisten voor garantieclaims en de afhandeling van garantieclaims zijn dezelfde als gespecificeerd in de voorwaarden voor de twee jaar durende smart Warranty, behoudens specifieke uitzonderingen die worden vermeld in Sectie 2. De voorwaarden van de twee jaar durende smart Warranty vindt u hier: https://nl.smart.com/nl/service/warranty-terms/

1.3. De termijn van de Warranty Extension begint automatisch met het verstrijken van de twee jaar durende fabrieksgarantie en eindigt na 12 maanden.

2. Omvang van de Warranty Extension

Onverminderd de eventuele uitsluiting van garanties tijdens de twee jaar durende smart Warranty, dekt de Warranty Extension de volgende onderdelen niet:

 • autosleutels, radioafstandsbediening/zender, batterijen voor afstandsbediening, gloeilampen, xenonbranders, verlichting (inclusief LED's), lichtbronnen;
 • banden/wielen, stalen en aluminium velgen, naafdoppen, balanceren;
 • het opnieuw vastdraaien van bouten en moeren op het complete voertuig; frame-, carrosserie- en sierdelen, krassen, lakschade, volledig lakoppervlak, schilderwerk (echter wel in garantiezaken), roest, scharnieren, deurhouders, spiegel-, koplamp- en lampglazen, autoruiten (deze uitsluiting geldt niet voor defecte elektrische achterruitverwarmers, spiegelverwarmers en de antenne), bagagebeugels, kofferdeksels;
 • telefooninstallatie en handsfreesysteem, mobiele gegevensdrager voor het navigatiesysteem, consumentenelektronica van andere fabrikanten, consumentenelektronica die niet werd aangekocht door de fabrikant/importeur of diens servicenetwerken, zelfs als zij verantwoordelijk waren voor de installatie ervan;
 • bekleding (leder/stof), stoffering, isolatiematten en vloermatten, dashboard, hemelbekleding, interieurbekleding (inclusief kofferruimte/motorklep), kunststof, leder, hout, oppervlaktematerialen in het interieur, sierstiksels, algeheel interieur.

3. Warranty Exclusion

Onverminderd de uitsluitingen beschreven in de twee jaar durende smart Warranty, dekt de Warranty Extension de volgende claims niet, ongeacht bijkomende oorzaken, als deze claims ontstaan:

 • door corrosie;
 • wanneer een derde partij verantwoordelijk is of wanneer de reparatiewerkzaamheden werden uitgevoerd in het kader van de goodwill van de fabrikant of wanneer ze werden veroorzaakt door fabricage- of materiaalfouten die bij dit voertuigmodel in groten getale voorkwamen (seriefout) en waarvoor in overeenstemming met de aard en de frequentie ervan steeds de goodwill van de fabrikant in aanmerking wordt genomen.

4. Vereiste voor garantieclaims

De vereiste voor alle garantieclaims is dat de garantiehouder:

4.1. de door smart gespecificeerde of aanbevolen onderhouds-, controle- en periodieke werkzaamheden bij een door smart Authorized Service Partner uitvoert en documenteert in overeenstemming met de specificaties van smart. Een overschrijding van maximaal 1.500 km of maximaal één (1) maand heeft geen nadelige invloed. Een garantieclaim is alleen uitgesloten op grond van een overtreding van een van de genoemde vereisten, wanneer de overtreding de oorzaak is van het ontstaan van de schade. Gelijktijdige causaliteit is voldoende. Gelijktijdige causaliteit is verondersteld. Het is aan de koper/garantiehouder om bewijs te leveren voor het ontbreken van een oorzakelijk verband.

4.2. niet met de kilometerteller knoeit of deze op andere wijze beïnvloedt of smart onmiddellijk op de hoogte stelt van eventuele defecten of vervanging van de kilometerteller onder vermelding van de gereden afstand. Storingen aan de kilometerteller moeten onmiddellijk worden gemeld aan het smart Customer Engagement Center via de Service Hotline +31 30 8081521 of via het e-mailadres hoi@support.smart.com. De Klant moet de schade binnen twee (2) werkdagen tijdens de reguliere openingstijden bij een smart Authorized Service Partner verholpen hebben.

4.3. neemt de instructies van smart in de gebruikshandleiding met betrekking tot het gebruik van het voertuig in acht. Een garantieclaim is alleen uitgesloten op grond van een overtreding van deze voorwaarde, wanneer de overtreding de oorzaak is van het ontstaan van de schade. Gelijktijdig oorzakelijk verband is voldoende. Gelijktijdig oorzakelijk verband wordt verondersteld. Het is aan de koper/garantiehouder om bewijs te leveren voor het ontbreken van een oorzakelijk verband.

5. Overgang van claims; verjaringstermijnen

5.1. Indien het voertuig gedurende de looptijd van de Warranty Extension wordt verkocht aan een derde partij, dan gaan de rechten onder de Warranty Extension over op de nieuw geregistreerde eigenaar van het voertuig, onder de voorwaarde dat de nieuw geregistreerde eigenaar smart hier schriftelijk van op de hoogte heeft gesteld. Bij de verkoop aan een commerciële wederverkoper vervalt de Warranty Extension.

5.2. Vorderingen die voortvloeien uit een garantiezaak verjaren één (1) jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, uiterlijk één (1) jaar na het verstrijken van de garantietermijn.

IV. Roadside Assistance (RSA) onder de ISP

1. Algemene informatie

smart Nederland B.V. (smart) biedt u de smart Roadside Assistance (RSA), waarmee u 365 dagen per jaar 24 uur per dag hulp krijgt bij technische storingen aan uw smart-voertuig, ongevallen, vandalisme en diefstal van onderdelen.

2. Duur

De smart RSA is geldig vanaf de datum van de eerste registratie van het voertuig of op de datum van levering van het voertuig, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet (de Ingangsdatum). Vanaf de ingangsdatum is de smart RSA geldig tot de vervaldatum van de eerste onderhoudsinterval zoals voorgeschreven door smart. De geldigheid van de RSA wordt telkens verlengd tot de vervaldatum van de volgende door smart voorgeschreven service-interval, op voorwaarde dat de diensten zijn uitgevoerd door een door smart erkende Service Partner. De geldigheid eindigt na acht (8) jaar of bij het bereiken van een kilometerstand van 160.000 kilometer, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

3. Geografisch gebied

De RSA is geldig in Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, België, het Verenigd Koninkrijk en IJsland.

4. Omvang

4.1 Assistentie in het kader van de RSA kunnen worden aangevraagd in de volgende gevallen, onder voorbehoud van de uitzonderingen vermeld in 4.3:

 • In geval van technisch defecten waardoor het voertuig om technische of wettelijke redenen onbestuurbaar wordt;
 • In geval van ongelukken/vandalisme/onderdelendiefstal waardoor het voertuig om technische of wettelijke redenen onbestuurbaar wordt;
 • In geval van tijdelijke stilstand, bijvoorbeeld als gevolg van onjuist gemonteerde sneeuwkettingen of als gevolg van het vastzitten in sneeuw/modder/bevroren wegdek, op voorwaarde dat dit gebeurt tijdens het rijden op een openbare weg;
 • kleine ongelukjes, zoals verloren sleutels of een lege tractiebatterij;
 • Details zijn te vinden in de Garantie & RSA boekje (zie bijlage in sectie V.3).

4.2 Onder voorbehoud van de uitzonderingen in 4.3 valt het volgende onder de RSA:

 • assistentie ter plaatse: Kleine reparaties op de plek van het ongeval, indien mogelijk;
 • slepen: Slepen naar de dichtstbijzijnde smart Authorized Service Partner;
 • vervangend voertuig: Voor de duur van de reparatie, maar beperkt tot drie (3) werkdagen; het type en model van het vervangende voertuig zijn afhankelijk van beschikbaarheid en kunnen door smart worden gekozen;
 • vlucht/trein: Als alternatief voor het ter beschikking stellen van een vervangend voertuig, dekt smart de kosten tot € 400 netto per geval voor iedere passagier in uw voertuig als u uw reis voortzet per vliegtuig of trein;
 • hotel: Overnachting in een hotelkamer voor iedere passagier in uw voertuig voor de duur van de reparatiewerkzaamheden, tot een maximum van drie (3) werkdagen en een maximumbedrag van € 400 netto per geval;
 • teruggave van het voertuig: Als het voertuig niet binnen drie (3) werkdagen weer rijklaar is gemaakt, organiseert smart op verzoek kosteloos de teruggave van het voertuig aan een door smart erkende Service Partner naar keuze van de klant. De terugzending van het voertuig wordt uitgevoerd met geconsolideerd vervoer. De benodigde tijd kan variëren afhankelijk van afstand en locatie. Als het voertuig binnen drie werkdagen weer rijklaar is gemaakt, moet de klant het voertuig zelf ophalen en zijn de kosten voor het vervoer voor rekening van de klant.

4.3 Uitzonderingen op de dekking:

De RSA dekt geen schade of defecten die:

 • veroorzaakt zijn door opzet of grove nalatigheid;
 • veroorzaakt zijn door een schending van de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • veroorzaakt zijn door wijzigingen aan het voertuig of de installatie van auto-onderdelen en/of accessoires die niet door smart zijn goedgekeurd;
 • veroorzaakt zijn door reparaties die niet volgens de specificaties van de fabrikant zijn uitgevoerd;
 • het gevolg zijn van deelname aan motorsportcompetities, militaire oefeningen, rampenbestrijding of soortgelijke activiteiten en evenementen;
 • het gevolg zijn van oorlogshandelingen, binnenlandse onlusten, aardbevingen of overmacht van andere aard;
 • het gevolg zijn van gebreken waarvan de koper het bestaan kende.

Verder is smart RSA niet van toepassing op niet-geregistreerde voertuigen of voertuigen met kentekenoverschrijving of werkplaatskentekens.

5. Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van smart voor schade, ongeacht de wettelijke basis van deze aansprakelijkheid, geldt alleen in geval van opzet of grove nalatigheid. In geval van nalatigheid is smart alleen aansprakelijk voor schade dat het gevolg is van het overlijden, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid, of voor schade dat het gevolg is bedrog, misleidende voorstelling van zaken of de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (een verplichting waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt en op welke naleving een contractpartner zich gewoonlijk kan beroepen). In een dergelijk geval van een licht nalatige schending van fundamentele contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid van smart beperkt tot de vergoeding van redelijke, voorzienbare en typische schade die redelijkerwijs kan worden toegerekend aan smart.

V. Bijlagen

 1. ISP-overzicht voor klanten
 2. Gebruikshandleiding
 3. Garantie & RSA-boekje: _(op andere wijze aan de Klant verstrekt)

V4.1 Versie: 2024.03.15

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Privacyverklaring Wettelijke Opmerkingen