Algemene Voorwaarden

Terms and conditions

Algemene voorwaarden voor de verkoop van nieuwe voertuigen en Pre-order Vouchers

I. Preambule en toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden (hierna " AV") regelen de relatie tussen smart en de klant (hierna " U" of " Uw") voor de aankoop van Voertuigen en andere Producten, zoals Pre-order Vouchers en Aanvullende Producten, die beschikbaar worden gesteld door smart Nederland B.V. , Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nr. 83633855 (hierna " smart" of " Ons"/" Wij"). Eventuele andere voorwaarden zijn niet van toepassing, ongeacht of smart uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de toepassing ervan, tenzij in deze AV anders is bepaald.

Deze AV zijn van toepassing op de wettelijk bindende aankoop van een Voertuig en/of een Pre-order Voucher en/of Aanvullende Producten. Het bestellen van een Voertuig en/of een Pre-order Voucher en/of Aanvullende Producten is alleen mogelijk als en wanneer U deze AV heeft gelezen en als bindend heeft geaccepteerd.

Door het desbetreffende bestelproces te voltooien, bevestigt U dat U deze AV zorgvuldig heeft gelezen en begrepen en ze aanvaardt. Wij verwijzen expliciet naar hun toepasselijkheid op het respectievelijke punt tijdens het bestelproces.

Deze AV zijn niet van toepassing

 • als U een Zakelijke Klant bent en wij een fleetovereenkomst met U hebben gesloten, in welk geval de fleetovereenkomst voorrang heeft op deze AV. Deze AV zijn alleen van toepassing indien de betreffende wagenparkovereenkomst er niet van afwijkt en voor zover deze niet verwijst naar Consumenten of MKB's;
 • op de garantie voor nieuwe auto's die wordt verleend door smart, waarvoor eigen voorwaarden gelden (Garantievoorwaarden);
 • naar het Integrated Service Package (ISP), waarop eigen voorwaarden van toepassing zijn (Algemene voorwaarden van het Integrated Service Package [ISP]);
 • voor het kopen en/of downloaden van digitale diensten en de Hello smart App, waarvoor eigen voorwaarden gelden die kunnen worden bekeken en opgeslagen op https://nl.smart.com/nl/service/terms-of-service/ (Voorwaarden voor Digitale Diensten);
 • voor het aanmaken en registreren van een smart ID waarop de eigen voorwaarden van toepassing zijn, die kunnen worden bekeken en opgeslagen op https://nl.smart.com/nl/service/terms-of-use/ (gebruiksvoorwaarden smart ID).

II. Definities

In deze AV hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

 1. " Aanvullende Producten" betekent alle goederen die bedoeld zijn om te worden gebruikt met of voor Voertuigen die door smart worden verkocht en die via de smart Store door smart of Marktplaatsverkopers worden verkocht, zoals extra's (bijv. laadpaal) en accessoires die geacht worden te worden gebruikt voor of in verband met een door smart verkocht Voertuig.
 2. " Gelieerde Onderneming" betekent elke juridisch onafhankelijke onderneming die, in haar relatie tot smart, door smart in een meerderheidsbelang wordt gehouden of waarvan het meerderheidsbelang in het eigendom van smart ligt, die onder zeggenschap staat van smart en die zeggenschap uitoefent over smart, of die partij is bij een inter-company overeenkomst met smart.
 3. Onder " Zakelijke Klant" wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon of entiteit die bij het aangaan van de Koopovereenkomst of Leaseovereenkomst met de Leasepartner volledig of overwegend handelt in de uitoefening van zijn/haar of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 4. Onder " Consument" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die de Koopovereenkomst of Leaseovereenkomst aangaat met de Leasepartner voor doeleinden die niet of overwegend geen verband houden met commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten.
 5. " Hello smart App" betekent de smartphone applicatie die U in real time gedetailleerde Voertuiginformatie toont, zoals actieradius, batterijstatus, locatie en bandenspanning, en fungeert als een digitaal toegangspunt tot Uw Voertuig en Uw smart Account.
 6. " Leasepartner" betekent AXUS NEDERLAND B.V. (handelend onder de naam ALD Automotive) gevestigd te Hoofddorp, Nederland ingeschreven in het handelsregister van het handelsregister onder 34063455 die lease-diensten aanbiedt voor de Voertuigen onder "smart mobility Lease".
 7. " Marktplaats" betekent een door smart beheerd marktplaatsplatform dat smart en externe leveranciers in staat stelt hun goederen en diensten aan klanten aan te bieden.
 8. " Marktplaatsverkoper" betekent elke externe verkoper die zijn goederen of diensten op de Marktplaats aanbiedt.
 9. " Partijen" betekent smart en U samen.
 10. " Pre-order Voucher" heeft de betekenis zoals gedefinieerd in paragraaf VII.1.
 11. "Product(en)" betekent Aanvullende Producten, Voertuigen en Pre-order Vouchers die door Ons worden aangeboden.
 12. " Koopovereenkomst" betekent de overeenkomst betreffende de aankoop van een Voertuig, Aanvullende Producten en/of Pre-Order Vouchers die door smart en U is of zal worden aangegaan en waarop deze AV van toepassing zijn.
 13. "smart Account" betekent het gebruikersaccount die via de website id.smart.com wordt aangemaakt en die nodig is om een Product via de smart Store te kopen en waarin U moet aangeven of U een Consument of een MKB bent. Uw smart Account vormt de basis voor Uw connected customer experience en stelt U onder andere instaat om Uw individuele Voertuig op te slaan via de online customizer, een proefrit te boeken, een Voertuig, een Pre-Order Voucher of digitale diensten te kopen, verbinding te maken met het Voertuig, aftersalespakketten te kopen, werkplaatsservices te beheren en gebruik te maken van andere diensten die smart aanbiedt. Door de voortdurende ontwikkeling van het smart ecosysteem kunnen de specifieke diensten die via het smart Account worden aangeboden in de toekomst veranderen.
 14. "smart Agent" betekent een door smart erkende dealer en reparateur voor Voertuigen en accessoires.
 15. "smart ID" betekent de individuele toegang tot Uw smart Account, die overeenkomt met het e-mailadres dat U heeft opgegeven en dat wordt beschermd door het wachtwoord dat U heeft ingesteld bij het aanmaken van Uw smart Account (zoals later door U kan worden gewijzigd). De smart ID is Uw persoonlijke sleutel tot het volledige smart product- en dienstenaanbod en tot het smart ecosysteem.
 16. " smart Store" betekent de online-shopomgeving die smart via https://nl.smart.com aanbiedt voor de verkoop van Producten, met inbegrip van de Marktplaats; beide zijn in ontwikkeling en kunnen in de toekomst veranderen.
 17. " MKB" betekent een Zakelijke Klant met wie Wij geen wagenparkovereenkomst hebben gesloten.
 18. "Voertuig(en)" betekent alle nieuwe Voertuigen die via de smart Store worden verkocht.

III. Aanpassingen van deze AV

 1. Nadat U deze AV heeft aanvaard, kunnen Wij deze AV van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen om belangrijke redenen (gegronde redenen), inclusief, zonder beperking, als dergelijke wijzigingen vereist zijn omwille van wettelijke, regelgevende, technische of veiligheidsredenen. De huidige versie van deze AV kan op elk moment worden bekeken, opgeslagen en afgedrukt op https://nl.smart.com/nl/service/terms-conditions/. Wijzigingen in de belangrijkste verplichtingen van deze Koopovereenkomst die het onderwerp van de Koopovereenkomst zouden veranderen, zoals beschreven in paragraaf XI.3, zijn uitgesloten van het wijzigingsrecht.
 2. U wordt ten minste vier (4) weken van tevoren op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen via e-mail naar het e-mailadres dat is geregistreerd bij Uw smart ID. U wordt ook op de hoogte gesteld van de wijziging in Uw smart Account en kunt daar met de wijzigingen instemmen of deze weigeren. Als U niet binnen vier (4) weken na ontvangst van de wijzigingskennisgeving bezwaar maakt tegen de wijzigingen, worden de wijzigingen geacht te zijn geaccepteerd met werking voor de toekomst. Als U daarentegen wel bezwaar maakt tegen de wijzigingen, heeft U het recht om de contractuele relatie te beëindigen. Wij hebben het recht om de contractuele relatie te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken, op voorwaarde dat Wij U hebben geïnformeerd over de gevolgen van het niet instemmen en over dit recht van beëindiging.

IV. Aankoop van Voertuigen en Aanvullende Producten van smart

 1. De presentatie van Voertuigen en Aanvullende Producten door smart op de smart Store vormt geen aanbod in juridische zin, maar slechts een uitnodiging aan U om een aanbod te doen tot aankoop van een Voertuig of een Aanvullend Product (invitatio ad offerendum).
 2. Om via de smart Store een Voertuig van smart te kopen , moet U, al naar gelang het geval, eerst zelf of onder begeleiding van Uw smart Agent de smart Store binnengaan:

  1. U kunt de smart Store openen via Uw webbrowser onder https://nl.smart.com.

   1. De smart Store is in Nederland beschikbaar in de volgende talen, die ook worden gebruikt voor het sluiten van de Koopovereenkomst: Nederlands. (Als U de taal wijzigt via de voettekst op de website https://global.smart.com, wordt U doorgestuurd naar een andere smart Store van een Gelieerde Onderneming. In dat geval zijn andere voorwaarden van toepassing).
   2. In de Smart Store kunt U een Voertuig selecteren of configureren/aanpassen en - indien van toepassing - diensten en Aanvullende Producten toevoegen. Via de knop " Nu kopen" kunt U het Voertuig en de Aanvullende Producten in de winkelwagen plaatsen. Wandboxen kunnen alleen in de winkelwagen worden geplaatst en samen met een Voertuig worden gekocht, maar niettegenstaande de mogelijkheid om wandboxen van Marktplaatsverkopers te kopen overeenkomstig paragraaf VI.4 als U al een Voertuig heeft besteld. U kunt slechts één (1) wandbox per Voertuig tegelijk kopen.
   3. Voordat U het Voertuig en Aanvullende Producten in de winkelwagen kunt plaatsen, moet U eerst inloggen met Uw smart ID. Anders kunt U niet doorgaan met Uw bestelling.

   Als U geen smart ID heeft, moet U er een aanmaken. Om een smart ID aan te maken, moet U op de betreffende registratieknop klikken. Vervolgens wordt U naar het registratieformulier geleid waar U Uw persoonlijke gegevens moet invoeren, een wachtwoord moet aanmaken en moet aangeven of U een Consument of een MKB bent. U dient ervoor te zorgen dat de door U ingevoerde gegevens correct zijn, zodat smart de communicatie over de bestelling kan ontvangen. De gebruiksvoorwaarden van smart ID zijn van toepassing.

   1. Nadat U bent ingelogd met Uw smart ID, wordt U naar de winkelwagen geleid.
 3. In het winkelmandje krijgt U een overzicht van het geselecteerde of geconfigureerde Voertuig en de gekozen Aanvullende Producten, evenals verdere technische details, de gekozen aanvullende diensten en betalingsgegevens. In de winkelwagen kunt U wijzigingen aanbrengen in het geselecteerde Voertuig en de Extra Producten, in het betalingsproces (d.w.z. ervoor kiezen om het Voertuig te leasen van de Leasepartner of om het Voertuig middels een cash-buy te kopen bij smart), de code van Uw Pre-order Voucher invoeren om het bedrag dat U heeft betaald voor de Pre-order Voucher terug te krijgen en Uw smart Agent te bevestigen.
 4. Via de knop " Doorgaan naar kassa" gaat U verder met het bestelproces. U moet Uw persoonlijke gegevens invoeren of bevestigen, zoals Uw naam, adres en contactgegevens. U mag alleen doorgaan met het bestelproces als U ouder bent dan achttien (18) jaar. Alle gegevens kunnen worden gewijzigd door te klikken en de ingevoerde informatie te bewerken met behulp van Uw toetsenbord, muis of (indien van toepassing, bijvoorbeeld op Uw smartphone) Uw vinger. Door op de knop onderaan de pagina te klikken, kunt U altijd teruggaan naar de vorige stap van het bestelproces.
 5. Door op de knop " Doorgaan" te klikken, wordt U door het bestelproces geleid. U kunt een overzicht bekijken van de afhaallocatie voor het gekozen Voertuig, de locatie wijzigen en de gewenste afhaaldatum wijzigen. U kunt ook Uw afleveradres voor de levering van Aanvullende Producten invoeren en wijzigen. U kunt ook aangeven of U geïnteresseerd bent in andere functies en/of diensten. Als U aangeeft geïnteresseerd te zijn in deze functionaliteiten en/of diensten, zal een smart Agent hierover contact met U opnemen, zodat U de mogelijkheid heeft om een aparte overeenkomst te sluiten met betrekking tot deze diensten en/of functionaliteiten.
 6. Via de knop " Doorgaan" komt U in het besteloverzicht. Op het besteloverzicht kunt U Uw persoonlijke gegevens, factuurgegevens, bestel- en betalingsgegevens bekijken. De prijs onderaan het overzicht toont de totale prijs van Uw bestelling, inclusief onder andere BTW, de prijzen van de door U gekozen Aanvullende Producten (indien van toepassing) en registratie- en transportkosten, die worden gemaakt als de aankoop wordt uitgevoerd.
 7. Als U ervoor kiest het Voertuig middels een cash-buy te kopen

  1. en U bent een Consument, dan dient U een wettelijk bindend aanbod in om het Voertuig en, indien van toepassing, de Aanvullende Producten te kopen door te klikken op de knop " Bestellen met betalingsverplichting".

   Als de bestelling succesvol was, wordt U naar de pagina met het succes geleid. Anders wordt U naar een pagina geleid die U informeert dat er een fout is opgetreden;

  2. en U bent een MKB en U heeft nog geen legitimatiedocumenten verstrekt op Uw smart Account via het tabblad " Onderneming", dan wordt U door op " Doorgaan" te klikken naar de verificatiepagina geleid. Aangezien Wij bewijs nodig hebben van Uw wettelijk bestaan en (indien van toepassing) Uw vertegenwoordiging, moet U legitimatiedocumenten uploaden. Na succesvolle verificatie van Uw documenten ontvangt U per e-mail bericht dat Uw bestelling in behandeling kan worden genomen. Als U niet binnen een redelijke termijn voldoende documenten uploadt, kunnen Wij Uw bestelling niet verwerken en wordt deze geannuleerd;
  3. en Uw bestelling wordt gedaan bij en met behulp van een smart Agent, wordt het wettelijk bindende aanbod voor het Voertuig en, indien van toepassing, de Aanvullende Producten gedaan door ondertekening van de bestelling op de tablet van de smart Agent. Als U meerdere ondertekenaars heeft, moet U de e-mailadressen van alle ondertekenaars registreren, die een e-mail zullen ontvangen met een link om hun bestellingen elektronisch te ondertekenen. De individuele bestellingen worden alleen geïnitieerd als en wanneer alle individuele ondertekenaars de bestellingen ondertekenen.
 8. Als U ervoor kiest om het Voertuig te leasen , wordt u, door op " Doorgaan naar leasen" te klikken, doorgeleid naar de bestelinterface van de Leasepartner om een leaseovereenkomst met de Leasepartner te sluiten onder de eigen voorwaarden van de Leasepartner, ongeacht of U een Consument of een MKB bent. Houd er rekening mee dat smart geen partij wordt bij de leaseovereenkomst tussen U en de leasepartner en dat de betreffende leaseovereenkomst zonder onnodige vertraging moet worden gesloten nadat Wij U naar de leasepartner hebben doorverwezen om Uw bestelling af te ronden. Als U de betreffende leaseovereenkomst niet zonder onnodige vertraging afsluit, annuleren Wij Uw bestelling.

  Als U een Aanvullend Product in Uw winkelwagen heeft geplaatst en ervoor heeft gekozen om het Voertuig te leasen, maakt het Aanvullend Product op dit moment geen deel uit van de bestelling. In dat geval is het mogelijk dat Uw bestelling niet wordt voortgezet voor bepaalde Aanvullende Producten die zich in Uw winkelwagen bevonden toen Wij U doorverwezen naar de Leasepartner. In dat geval zullen Wij U er via het e-mailadres dat is opgeslagen in verband met Uw smart ID aan herinneren dat het bestelproces van het betreffende aanvullende product niet is voltooid.

 9. Onder " Mijn bestellingen" van het gedeelte " Mijn account" van Uw smart Account kunt U alle succesvol geplaatste bestellingen bekijken.

V. Aanvaarding van de bestelling door Ons

 1. Als U ervoor kiest om het Voertuig van smart te kopen, ongeacht of U een Consument of een MKB bent, sturen Wij U eerst een automatisch besteloverzicht voor Uw Voertuig en/of Aanvullende Producten, als U Aanvullende Producten heeft gekozen. Dit overzicht vormt geen juridisch bindende aanvaarding van Uw bestelling. De bestelling wordt alleen aanvaard door een orderbevestiging per e-mail waarmee een bindende Koopovereenkomst met betrekking tot het Voertuig en/of de Aanvullende Producten wordt afgesloten. Als U ervoor kiest om het Voertuig middels een cash-buy te kopen bij smart, wordt de Koopovereenkomst met betrekking tot het Voertuig en/of Aanvullende Producten door Ons opgeslagen nadat deze is gesloten en is deze toegankelijk via Uw smart Account. De orderbevestiging bevat een samenvatting van de Koopovereenkomst met smart, waarin ook deze AV zijn opgenomen.
 2. Als U ervoor kiest om het Voertuig van de Leasepartner te leasen, wordt smart geen partij bij de leaseovereenkomst tussen U en de Leasepartner en zal smart daarom ook Uw bestelling niet accepteren.

VI. Aankoop van Aanvullende Producten van een Marktplaatsverkoper

 1. Naast de mogelijkheid om Voertuigen en Aanvullende Producten van smart te kopen via de smart Store, kunt U ook Aanvullende Producten van Marktplaatsverkopers kopen via de Marktplaats.
 2. De aankoop van Aanvullende Producten via de Marktplaats wordt over het algemeen uitgevoerd zoals beschreven onder paragraaf IV, echter met dien verstande dat de aankoop van een Aanvullende Producten zoals hierboven beschreven alleen middels cash-buy mogelijk is en dat smart geen partij wordt bij het contract tussen U en de Marktplaatsverkoper. Alle correspondentie met betrekking tot de via de Marktplaats bestelde Aanvullende Producten moet worden gevoerd met de Marktplaatsverkoper.
 3. In het geval van een aankoop via de Marktplaats kunnen de algemene voorwaarden van de desbetreffende Marktplaatsverkoper van toepassing zijn, die kunnen worden bekeken in het afrekenproces en/of onder de desbetreffende pagina van de Marktplaatsverkoper op de Marktplaats, als de Marktplaatsverkoper ervoor heeft gekozen om zijn eigen algemene voorwaarden te verstrekken.
 4. De aankoop van Aanvullende Producten via de Marktplaats is alleen mogelijk als U (i) samen met het Aanvullende Product ook een Voertuig koopt of (ii) al een Voertuig van smart heeft gekocht.

VII. Pre-order Voucher en het daarvoor geldende bestelprocedure

 1. Door een Pre-order Voucher te kopen, krijgt U de mogelijkheid om een Voertuig eerder te bestellen dan klanten die geen Pre-order Voucher hebben (de " Pre-order Voucher"). De Pre-order Voucher vormt geen Koopovereenkomst met betrekking tot een Voertuig. De Pre-order Voucher vormt ook geen aanbetaling voor een latere aankoop van een Voertuig of enige vorm van voorlopig contract met betrekking tot een latere aankoop van een Voertuig.
 2. De aankoop van een Pre-order Voucher garandeert niet de mogelijkheid van een latere aankoop van een Voertuig, een specifieke prijs voor een Voertuig of een bepaalde leveringsdatum. Alle voertuigspecificaties of details over prijs en leveringsdatum in de Pre-order campagne zijn niet-bindend en kunnen worden gewijzigd. De ontwikkeling van het betreffende vooraf bestelde Voertuig is mogelijk nog niet voltooid en de exacte prestaties van het Voertuig (inclusief het emissiegedrag) kunnen daarom mogelijk niet onomstotelijk worden vastgesteld op het moment van aankoop van de Pre-order Voucher.
 3. U moet een smart ID hebben of aanmaken om een Pre-order Voucher te kunnen kopen. Nadat U bent ingelogd op het aangemaakte of bestaande smart Account, moet U Uw stam- en adresgegevens invoeren en een betaalmethode selecteren (creditcard of bankoverschrijving). U dient ervoor te zorgen dat de door U ingevoerde gegevens juist zijn, zodat de communicatie van smart over de verwerking van de bestelling kan worden ontvangen.
 4. De mogelijkheid om een Pre-order Voucher te kopen vormt geen juridisch bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst voor de aankoop van een Pre-order Voucher van smart, maar is uitsluitend bedoeld voor het indienen van een juridisch bindend aanbod door U (invitatio ad offerendum).
 5. Door op de knop " Bestellen met betalingsverplichting" te klikken, doet U een wettelijk bindend aanbod om een Pre-order Voucher te kopen.
 6. Voorafgaand aan de bindende verzending van Uw bestelling kunnen alle gegevens op elk moment worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Als U Uw bestelling heeft geplaatst, sturen Wij U eerst een automatisch besteloverzicht. Deze samenvatting vormt geen wettelijk bindende acceptatie van Uw bestelling. De bestelling wordt alleen geaccepteerd door een orderbevestiging per e-mail waarmee een bindende Koopovereenkomst wordt afgesloten. De e-mail bevat een samenvatting van de gesloten Koopovereenkomst en deze AV. De Koopovereenkomst wordt door Ons opgeslagen na de totstandkoming en is toegankelijk via Uw smart Account.
 7. De Pre-order Voucher is drie (3) jaar geldig en kan op elk moment door beide partijen worden geannuleerd totdat deze wordt ingewisseld. In dat geval wordt de betaling voor de Pre-order Voucher volledig gerestitueerd. Voor eventuele annuleringsverzoeken kunt U contact opnemen met smart via het contactformulier op de website van smart of een van haar Gelieerde Ondernemingen. U heeft geen recht op terugbetaling van de waarde van de Pre-order Voucher nadat deze is ingewisseld.
 8. Zodra de aankoop van een Voertuig mogelijk is voor eigenaars van een Pre-order Voucher, zal smart contact met U opnemen en U vragen of U een Voertuig wilt bestellen en Uw Pre-order Voucher wilt omzetten in een aankoop van een Voertuig. U heeft dan de mogelijkheid een Voertuig te kopen voor de gebruikelijke aankoopprijs en Uw Pre-Order voucher in te wisselen als deel van de betaling voor het Voertuig. Als U niet binnen vier (4) weken reageert op het verzoek van smart, kunt U Uw voorrang verliezen of kunnen er vertragingen optreden, maar onverminderd Uw recht om de Pre-order Voucher te annuleren overeenkomstig paragraaf VII.7.
 9. Als U besluit een Voertuig te bestellen en daarbij Uw Pre-order Voucher te gebruiken bij een volgende aankoop van een voertuig, zal de waarde van de Pre-order Voucher in mindering worden gebracht op de eindprijs van Uw volgende aankoop van een voertuig; als U een Leaseovereenkomst met de Leasepartner heeft gesloten, zal smart de waarde van de Pre-order Voucher aan U terugbetalen.
 10. Alleen U mag Uw eigen gepersonaliseerde Pre-order Voucher(s) inwisselen. Pre-order Vouchers zijn niet overdraagbaar en kunnen niet namens derden worden ingewisseld. U kunt de Pre-order Voucher uitsluitend voor smart inwisselen. U kunt slechts één Pre-order Voucher per volgende aankoop van een Voertuig inwisselen. De Pre-order Voucher kan niet worden gecombineerd met andere Pre-order Vouchers of andere kortingen.

VIII. Betaling, prijswijziging achteraf, vertragingen en verrekening

 1. Wij zullen de aankoopprijs volgens paragraaf IV.6 van U opvragen in het geval U ervoor heeft gekozen om het Voertuig via een bankoverschrijving bij ons te kopen voordat het Voertuig wordt afgeleverd. Als U ervoor heeft gekozen om het Voertuig te leasen van de Leasepartner, zijn de voorwaarden die zijn overeengekomen in de leaseovereenkomst van toepassing.
 2. Om ervoor te zorgen dat Uw Voertuig op de overeengekomen datum klaarstaat om te worden afgehaald, moeten wij Uw Voertuig één (1) week voor die datum registreren. De aankoopprijs is volgens paragraaf IV.6 bijgevolg verschuldigd één (1) week vóór de aanvankelijk geplande levering of afhaling van het Voertuig, zoals overeengekomen in overeenstemming met paragraaf X.1. U dient het totaalbedrag over te maken op onze bankrekening zoals vermeld in de orderbevestiging, zodanig dat Wij het totaalbedrag ten minste één (1) week voor de overeengekomen afhaaldatum ontvangen. Als Wij de ontvangst van de betaling niet kunnen bevestigen op het moment dat het Voertuig wordt afgeleverd of opgehaald, worden het Voertuig en, indien van toepassing, de Aanvullende Producten niet overhandigd en wordt de datum van aflevering respectievelijk ophalen van het Voertuig en, indien van toepassing, de Aanvullende Producten uitgesteld.
 3. Als de levering plaatsvindt binnen vier (4) maanden na het sluiten van de Koopovereenkomst, is de totale aankoopprijs zoals overeengekomen in de Koopovereenkomst de prijs die U moet betalen. In andere gevallen, d.w.z. als de levering later plaatsvindt, kan de overeengekomen aankoopprijs naar Ons redelijk goeddunken wijzigen tot de feitelijke datum van levering. Factoren die door Ons in overweging kunnen worden genomen bij het maken van dergelijke prijsaanpassingen zijn externe prijsbepalende factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot algemene kostenstijging(en) van grondstoffen of van materiaal en/of van diensten geleverd door leveranciers.

  U kunt de Koopovereenkomst herroepen indien de som van de aankoopprijs voor het Voertuig en/of het Extra Product en/of de vergoeding voor de overdracht is gewijzigd en indien het aldus gevraagde bedrag de som van de in de Koopovereenkomst vermelde prijs met meer dan 3% overschrijdt.

  De herroeping moet in tekstvorm gebeuren binnen twee (2) weken na ontvangst van de informatie waaruit de gewijzigde aankoopprijs blijkt.

 4. U heeft alleen het recht om vorderingen te verrekenen met vorderingen van smart als deze vorderingen onbetwist zijn of als er een juridisch bindende titel bestaat. Dit geldt niet voor tegenvorderingen die voortvloeien uit dezelfde Koopovereenkomst. U heeft alleen het recht om een retentierecht uit te oefenen voor zover dit recht gebaseerd is op vorderingen die voortvloeien uit dezelfde Koopovereenkomst.

IX. Levertijd bij Uw smart Agent, vertraging in de levering en overmacht

 1. De geschatte levertijd voor Uw Voertuig en de Aanvullende Producten aan Uw smart Agent wordt vermeld in het winkelmandje, Uw besteloverzicht en/of bevestiging per e-mail of in verband daarmee. De levertijd wordt geschat op het moment dat de Koopovereenkomst wordt gesloten. Tijdens het bestelproces kunt U ook een voorkeursleverdatum voor het Voertuig kiezen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de levertijd altijd kan worden opgegeven. Indien geen levertijd is opgegeven, zullen het Voertuig en de Aanvullende Producten worden geleverd binnen een redelijke termijn, die onder normale omstandigheden twaalf (12) weken bedraagt voor nieuwe Voertuigen op voorraad en tot tweeëndertig (32) weken voor Voertuigen die zijn vervaardigd volgens Uw specificaties, indien van toepassing.
 2. De hierboven vermelde leveringstermijnen en elke schatting gemaakt overeenkomstig paragraaf IX.1 zijn niet bindend.
 3. Na het verstrijken van zes (6) weken na een niet-bindende leveringsdatum of na een niet-bindende leveringsperiode, kunt U Ons verzoeken het Voertuig af te leveren binnen een redelijke termijn, die wordt teruggebracht tot tien (10) dagen voor Voertuigen die voor Ons beschikbaar zijn. Na ontvangst van het verzoek zijn Wij in verzuim (verzuim). Indien U recht heeft op schadevergoeding voor vertragingsschade, is deze beperkt tot maximaal 5% van de overeengekomen aankoopprijs in geval van lichte nalatigheid onzerzijds.
 4. Als U de overeenkomst wilt herroepen en/of schadevergoeding wilt eisen in plaats van nakoming, moet U Ons een redelijke uiterste leveringstermijn stellen. Als U aanspraak kunt maken op schadevergoeding in plaats van nakoming, is de aanspraak beperkt tot maximaal 25% van de overeengekomen aankoopprijs in geval van lichte nalatigheid. Als U een Zakelijke Klant bent, zijn vorderingen tot schadevergoeding in plaats van nakoming uitgesloten in geval van lichte nalatigheid. Als, terwijl Wij in verzuim zijn, levering door toeval onmogelijk wordt, is onze aansprakelijkheid beperkt zoals hierboven vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk als de schade ook zou zijn ontstaan bij tijdige levering.
 5. In het geval van een vertraging in de levering, zullen Wij U zonder onnodige vertraging informeren over de vertraging.
 6. In het geval dat smart, zonder nalatigheid, tijdelijk verhinderd is het Voertuig te leveren als gevolg van overmacht (niet verwijtbare tekortkoming), is smart ontheven van de verplichting tot levering voor de duur en voor zover deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door de betreffende overmachtssituatie. De in paragraaf IX.1 tot IX.6 genoemde termijnen en periodes worden verlengd met een periode die overeenkomt met de periode gedurende welke de verhinderende omstandigheden de levering belemmeren.

  Gebeurtenissen die kwalificeren als overmacht in de zin van dit artikel zijn alle buitengewone gebeurtenissen die buiten de macht van smart liggen, onvoorzienbaar en oncontroleerbaar zijn en zelfs door het betrachten van de hoogste mate van zorgvuldigheid niet door smart kunnen worden voorkomen of afgewend, en die smart verhinderen haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen, in het bijzonder natuurrampen, brandschade, overstromingen, stakingen, oorlogen en militaire conflicten, handelsembargo's, pandemieën of epidemieën (waaronder de Covid-19 pandemie), alsmede operationele storingen of officiële besluiten waarvoor smart niet verantwoordelijk is. Leveringsmoeilijkheden en andere verstoringen van de prestatie door leveranciers van smart worden alleen beschouwd als gebeurtenissen van overmacht indien de leverancier van zijn kant wordt verhinderd de prestatie te leveren waartoe hij verplicht is als gevolg van een gebeurtenis conform de bepalingen van deze paragraaf IX.6.

  Wij zullen U onmiddellijk op de hoogte stellen van het ontstaan en het einde van een overmachtssituatie en zullen alles in het werk stellen om de overmachtssituatie te verhelpen en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. Indien dergelijke verstoringen leiden tot opschorting van prestaties gedurende vier (4) maanden of meer, hebben U en Wij beiden het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden. Indien Wij de Koopovereenkomst ontbinden, zullen Wij alle reeds door U betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen.

  Dit laat het recht om de Koopovereenkomst op andere gronden te beëindigen onverlet.

 7. De beperkingen van aansprakelijkheid en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze paragraaf IX zijn niet van toepassing op schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke schending van verplichtingen door Ons, Onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, of in het geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

X. Levering en wijzigingen in bestelling vóór levering, niet-aanvaarding

 1. Indien U een thuisaflevering van Uw Voertuig bent overeengekomen met een smart Agent overeenkomstig paragraaf IV.5 zullen Wij U informeren zodra Uw Voertuig klaar is om opgehaald te worden op de locatie van een smart Agent of klaar is om afgeleverd te worden.
 2. Het verzetten of annuleren van een geboekte afhaal- en bezorgafspraak is uitsluitend mogelijk via de smart Agent. Als U een geboekte afhaal- en bezorgafspraak wilt verzetten of annuleren, neem dan contact op met Uw smart Agent. Het verzetten of annuleren van een geboekte afhaal- en bezorgafspraak ontslaat U niet van Uw verplichting om de gemaakte prijs te betalen volgens paragraaf VIII.2 één (1) week voor de oorspronkelijk overeengekomen datum van overhandiging.
 3. Als U de afspraak echter niet verzet of annuleert vóór het afgesproken afhalen of afleveren, brengen Wij U de kosten hiervoor in rekening; deze komen voor Uw rekening in het geval dat U niet tijdig van tevoren uitstelt of annuleert. Het verzetten of annuleren van een afspraak moet door U worden doorgegeven aan Uw smart Agent.
 4. Als het door U geboekte ophalen en afleveren moet worden verplaatst, wordt er zo snel mogelijk contact met U opgenomen om een nieuwe datum en tijd af te spreken.
 5. U bent verplicht om een gekocht Voertuig binnen veertien (14) dagen na de datum van ontvangst van het bericht van gereedheid te accepteren (ontvangstbevestiging). In geval van niet-aanvaarding door U, kunnen Wij onze wettelijke rechten uitoefenen. Als Wij schadevergoeding eisen, bedraagt deze 15% van de aankoopprijs. De schadevergoeding wordt hoger of lager vastgesteld als Wij een hogere schade bewijzen of U bewijst dat er een lagere schade of helemaal geen schade is opgetreden.
 6. Gedurende de leveringsperiode behouden Wij Ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp of de vorm van het Voertuig, om af te wijken van de kleurschakering van het Voertuig en om wijzigingen aan te brengen in de omvang van de levering, mits de wijzigingen of afwijkingen redelijk zijn voor U, echter ook rekening houdend met de belangen van smart. In geval van wezenlijke wijzigingen heeft U het recht de Koopovereenkomst te ontbinden.

  XI. Garantie en Aansprakelijkheid

 7. In het geval van een defect aan een product dat U van Ons heeft gekocht, heeft U recht op wettelijke garantierechten jegens ons, met inachtneming van de onderstaande beperkingen.
 8. Claims die resulteren in materiële gebreken (materiële defecten) vervallen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

  Onverminderd het voorgaande geldt een verjaringstermijn van één (1) jaar als U een publiekrechtelijke rechtspersoon (bestuursorgaan), een bijzonder publiekrechtelijk fonds of een Zakelijke Klant bent. De verkorting van de verjaringstermijn is echter niet van toepassing op schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke schending van verplichtingen door Ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of hun plaatsvervangende agenten, of in het geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

 9. Onze aansprakelijkheid met betrekking tot eenvoudige nalatigheid is beperkt tot inbreuken op materiële verplichtingen

  1. die essentieel zijn om de gewone uitvoering van de Koopovereenkomst mogelijk te maken,
  2. waarvan de schending het bereiken van het doel van de Koopovereenkomst in gevaar zou brengen en
  3. waarop U onder normale omstandigheden kunt vertrouwen.

  In het geval van een schending van een dergelijke materiële verplichting zijn Wij alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, typische contractuele schadedie redelijkerwijs aan smart kan worden toegerekend. Dit geldt ook voor het niet nakomen van een verplichting door Onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. De persoonlijke aansprakelijkheid van Onze wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende agenten en werknemers voor schade die door hen is veroorzaakt door lichte nalatigheid, is uitgesloten.

 10. De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van

  1. een garantie gegeven door smart of als smart een inkooprisico heeft genomen;
  2. schade aan leven, lichaam en gezondheid;
  3. elke aansprakelijkheid wegens het opzettelijk verzwijgen van gebreken;
  4. of in geval van aansprakelijkheid conform het Burgerlijk Wetboek Boek 6, Titel 3, Afdeling 3 (productaansprakelijkheid).

XII. Kennisgevingen van defecten

 1. U dient Ons zo snel mogelijk na ontdekking van een defect hiervan op de hoogte te stellen.
 2. Als U een Zakelijke Klant bent, zijn garantierechten afhankelijk van de vraag of U aan alle inspectie- en meldingsverplichtingen volgens de handelswetgeving voldoet.

XIII. Verhelpen van defecten aan Voertuigen

 1. Indien een defect aan een Voertuig moet worden verholpen, geldt het volgende:

  1. U kunt claims voor het verhelpen van materiële gebreken tegen Ons of tegen Uw smart Agent indienen; in het laatste geval dient U Ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen indien de eerste poging om het materiële gebrek te verhelpen niet succesvol was. In het geval van mondelinge kennisgevingen van claims, ontvangt U een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de kennisgeving.
  2. Indien het gekochte Voertuig onbruikbaar (niet-operationeel) wordt als gevolg van een materiaalfout, dient U contact op te nemen met het dichtstbijzijnde reparatiebedrijf bij de locatie van het onbruikbare gekochte Voertuig, dat door Ons erkend is voor het onderhoud van het gekochte Voertuig.
  3. Als onderdelen van het Voertuig worden vervangen, worden die onderdelen eigendom van smart.
  4. U kunt claims voor materiële defecten indienen op basis van de Koopovereenkomst voor de onderdelen die zijn geïnstalleerd om het materiële defect te verhelpen tot het verstrijken van de verjaringstermijn van het gekochte Voertuig.

  Claims voor het verhelpen van defecten worden niet beïnvloed door verandering van eigenaar van het gekochte Voertuig.

 2. Als U een Zakelijke Klant bent, hebben Wij het recht om het defect aan het Voertuig te verhelpen of om het Voertuig opnieuw te leveren. In dit geval heeft U het recht om de aankoop te ontbinden indien er een defect blijft bestaan na drie pogingen om het defect te verhelpen. Als de aankoop wordt geannuleerd, behouden Wije Ons het recht voor om 0,67% van de aankoopprijs in mindering te brengen op de aankoopprijs voor het voordeel dat U uit het Voertuig heeft gehaald per gereden 1.000 km (duizend) sinds de levering. Wij zijn echter nooit verplicht om meer te betalen voor het geretourneerde Voertuig dan overeenkomt met de marktwaarde van het Voertuig als het vrij zou zijn van gebreken.

XIV. Garantie, slijtage

 1. Naast Uw wettelijke garantierechten worden onze Voertuigen gedekt door een aanvullende garantie voor nieuwe auto's die door smart wordt verleend. De Garantievoorwaarden worden U uiterlijk tegelijkertijd met het Voertuig overhandigd.
 2. Onze Voertuigen worden ook gedekt door een Integrated Service Package (ISP), dat de gebruikelijke slijtage van onze Voertuigen dekt, evenals een garantie-uitbreiding en Roadside Assistance (RSA). De algemene voorwaarden van het Integrated Service Package (ISP) worden uiterlijk samen met het Voertuig aan U overhandigd.

XV. Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten s

Indien U een Consument bent en U de Koopovereenkomst heeft gesloten via de smart Store en dus uitsluitend via communicatie op afstand en zonder begeleiding van een smart Agent, beschikt U over een wettelijk herroepingsrecht.

Dit is om U te informeren over Uw herroepingsrecht:

 1. Herroepingsrecht

  U heeft het recht om U binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van reden terug te trekken uit de Koopovereenkomst (ontbinden).

  De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop U of een door U aangewezen derde partij anders dan de vervoerder het Product fysiek in bezit krijgt.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet U Ons (smart Nederland B.V., Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederland, telefoon +31 30 8081521, hoi@support.smart.com op de hoogte stellen van Uw beslissing om deze Koopovereenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping, wat echter niet verplicht is.

  Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende als U de mededeling betreffende Uw uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 2. Gevolgen van herroeping

  Indien U zich terugtrekt uit de Koopovereenkomst, zullen Wij alle van U ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit Uw keuze voor een ander leveringswijze dan de door Ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag waarop Wij op de hoogte zijn gesteld van Uw beslissing om zich terug te trekken uit de Koopovereenkomst. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat U heeftheeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij U uitdrukkelijk anderszins bent overeengekomen; in ieder geval zult U geen kosten verschuldigd zijn als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling inhouden totdat Wij het product hebben terugontvangen of totdat U bewijs heeft geleverd dat U het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

  U zult het Product zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de datum waarop U Ons heeft meegedeeld dat U de Koopovereenkomst herroept, terugsturen of overhandigen aan Ons of aan de bevoegde smart Agent voor Ons op de overhandigingslocatie waarvan het adres is vermeld in de Koopovereenkomst, of op een andere locatie die tussen de partijen is overeengekomen. Aan de deadline is voldaan als U het Product terugstuurt voordat de periode van veertien (14) dagen is verstreken.

  De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor Uw rekening. De kosten worden geschat op maximaal ongeveer EUR 500,00 (vijfhonderd) binnen Nederland. In plaats van het Voertuig en/of Aanvullende Product aan Ons te retourneren, heeft U ook het recht om het Product te retourneren aan de smart Agent die het Product aan U heeft uitgereikt (voor alle duidelijkheid: Dit geldt als een extra retourmogelijkheid).

  U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als gevolg van het hanteren van het Product anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het Product vast te stellen .

_ Modelformulier voor herroeping (Als U zich wilt terugtrekken uit de Koopovereenkomst, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

 • Aan: smart Nederland B.V., Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederland
 • Ik/Wij () deel/delen () U hierbij mede dat ik/wij () mijn/onze () koopovereenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen ()/verrichting van de volgende dienst () herroep/herroepen,
 • Besteld op ()/ontvangen op (),
 • Naam consument(en),
 • Adres van consument(en),
 • Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend), Datum ____________(*) Doorhalen wat niet van toepassing is _

XVI. Eigendomsvoorbehoud

 1. Het Voertuig en/of Aanvullend Product blijft Ons eigendom totdat de vorderingen waartoe Wij op grond van de Koopovereenkomst gerechtigd zijn, zijn voldaan.
 2. Als U een Zakelijke Klant bent, is het eigendomsvoorbehoud ook van toepassing op onze vorderingen tegen U die voortvloeien uit de lopende zakelijke relatie tot de vereffening van vorderingen die verschuldigd zijn in verband met de aankoop.
 3. Op Uw verzoek zijn ij verplicht af te zien van het eigendomsvoorbehoud als U alle vorderingen in verband met het gekochte Voertuig onbetwistbaar heeft voldaan en er voldoende zekerheid bestaat voor de resterende vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakenrelatie.
 4. Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud hebben Wij het recht van bezit van het kentekenbewijs deel II (Voertuigbewijs / Kentekenbewijs deel II).
 5. Indien U de verschuldigde aankoopprijs en prijzen voor bijkomende diensten niet betaalt of niet betaalt in overeenstemming met de Koopovereenkomst, kunnen Wij Ons terugtrekken uit de Koopovereenkomst (ontbinden) en/of, in geval van verwijtbaar niet nakomen van een verplichting van Uw kant, schadevergoeding eisen in plaats van nakoming indien Wij U tevergeefs een redelijke termijn voor nakoming hebben gesteld, tenzij het stellen van een termijn volgens de wettelijke bepalingen overbodig is. Als Wij gerechtigd zijn om schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming en als Wij het gekochte Voertuig terugnemen, zullen Wij de gewone verkoopwaarde van het gekochte Voertuig vergoeden op het moment van terugname.

  Op Uw verzoek, dat alleen kan worden geuit onmiddellijk na het terugnemen van het gekochte Voertuig, zal een door U te benoemen en beëdigde deskundige, bijvoorbeeld DAT Nederland B.V., de normale verkoopwaarde vaststellen. U draagt de noodzakelijke kosten voor het terugnemen en te gelde maken van het gekochte Voertuig. De kosten van realisatie bedragen 5% van de gebruikelijke verkoopwaarde zonder bewijs. Ze worden hoger of lager vastgesteld als Wij hogere kosten bewijzen of U bewijst dat er lagere kosten of helemaal geen kosten zijn gemaakt.

 6. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, mag U niet over het Voertuig en/of Aanvullend Product beschikken (beschikken over), noch derden contractueel een gebruiksrecht verlenen.

XVII. Jurisdictie en toepasselijk recht, overdracht van rechten, geschillenbeslechting

 1. Als een bepaling in deze AV als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere delen van deze AV.

  Als U een Zakelijke Klant bent, verbinden de Partijen zich er bovendien toe om ongeldige of inactieve paragrafen te vervangen door een paragraaf die zo nauw mogelijk aansluit bij het commerciële doel van de ongeldige of inactieve paragraaf.

 2. Uw rechten en verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst kunnen niet worden overgedragen, tenzij smart hiervoor schriftelijke toestemming geeft. Dit geldt niet voor een geldvordering op smart. Voor andere vorderingen jegens smart is de voorafgaande toestemming van smart niet vereist indien smart geen beschermenswaardig belang heeft bij een uitsluiting van overdracht of indien rechtmatige belangen van U bij overdraagbaarheid van het recht zwaarder wegen dan het beschermenswaardige belang van smart bij een uitsluiting van overdracht.
 3. Op de bestelling, de Koopovereenkomst en alle juridische geschillen die voortvloeien uit de bestelling, de Koopovereenkomst en de uitvoering van de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en het conflictenrecht. Ten behoeve van een Consument hebben gunstigere dwingende wetsbepalingen van het recht dat van toepassing is op zijn gebruikelijke verblijfplaats echter voorrang boven het Nederlands recht.
 4. Behoudens dwingend recht zullen alle geschillen tussen U en smart uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting onderhttp://ec.europa.eu/consumers /odr/. Ons e-mailadres is hoi@support.smart.com.

Laatst herzien: 2023-07-26 V4.0.1

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Privacyverklaring Wettelijke Opmerkingen