smart ID Gebruiksvoorwaarden

smart

smart Europe GmbH , Esslinger Strasse 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Duitsland, ingeschreven in het handelsregister van de rechtbank van Stuttgart onder nr. HRB 774212 (' smart' of ' wij') levert de gebruiker (' Gebruiker' of ' u') een individuele toegangs-ID (de ' smart ID') en een bijbehorende gepersonaliseerde klantentoegang (samen het ' smart Account'). Door u te registreren voor een smart Account gaat u een gebruiksovereenkomst (' Gebruiksovereenkomst') met ons aan op basis van de volgende voorwaarden (de ' smart ID Gebruiksvoorwaarden' of ' GV').

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze GV zijn van toepassing op het gebruik van het smart Account en de smart ID en alle gerelateerde diensten en functies.

1.2 Deze GV zijn niet van toepassing op de reservering of aankoop van fysieke of digitale producten of diensten, waarvoor uitsluitend onze Algemene Voorwaarden gelden.

1.3 Op andere diensten waartoe u toegang krijgt, waarvoor u zich aanmeldt of waarop u inlogt met uw smart ID kunnen aanvullende gebruiksvoorwaarden van smart of derden van toepassing zijn, die voorrang hebben op deze GV.

2. Uw smart Account en smart ID

2.1 smart streeft ernaar u een gepersonaliseerde klantervaring te bieden die integraal deel uitmaakt van al onze diensten en onze contractuele relatie met u. Een belangrijk onderdeel van uw gepersonaliseerde klantervaring is het smart Account, uw persoonlijke centrale portaal voor alle interacties met ons en het smart ecosysteem.

2.2 U heeft een smart Account nodig:

  • om uw pre-order voucher te kopen tijdens de pre-order fase,
  • om een proefrit te boeken bij uw lokale smart dealer,
  • voor het personaliseren van uw bestelling,
  • voor het bestellen van een voertuig of andere producten,
  • voor de aankoop van aanvullende diensten,
  • voor het activeren van functionaliteiten in de auto (indien van toepassing tegen extra kosten),
  • om de Hello smart app te gebruiken (onder voorbehoud van beschikbaarheid),
  • om werkplaatsafspraken te maken bij uw geautoriseerde smart servicepartner,
  • om uw bestelgeschiedenis in te zien en uw persoonlijke gegevens en voorkeuren bij te werken.

U kunt uw smart Account ook gebruiken om contact op te nemen met de klantenservice en voor nog veel meer zaken.

2.3 smart kan uw smart ID en bijbehorende informatie delen binnen smart en het smart ecosysteem, inclusief maar niet beperkt tot onze gelieerde ondernemingen, smart dealers, geautoriseerde smart servicepartners, serviceproviders en andere partners, met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming, indien dit noodzakelijk is voor het leveren van diensten, voor de levering van producten of voor het bieden van een gepersonaliseerde klantervaring.

2.4 Het aanmaken en gebruiken van het smart Account zelf is gratis.

3. Registratie; smart ID; gebruik van smart Account; beveiliging

3.1 U kunt zich registreren en aanmelden met een particulier of zakelijk account. U moet een aanhef, voornaam, achternaam, e-mail (smart ID) en wachtwoord opgeven (voor een zakelijk account ook: telefoonnummer met landcode, bedrijfsnaam en btw-nummer). Door op de knop voor registratie te klikken, gaat u akkoord met de GV en gaat u de Gebruiksovereenkomst met ons aan.

3.2 Om u aan te melden voor een smart Account moet u ten minste 18 jaar oud zijn.

3.3 Wanneer u zich aanmeldt voor uw smart Account, creëren wij een individuele toegangs-ID voor u, uw smart ID, die overeenkomt met het door u opgegeven e-mailadres. De smart ID is uw persoonlijke sleutel tot het gehele smart product- en dienstenaanbod en het smart ecosysteem.

3.4 Uw smart Account biedt ook toegang tot digitale aanbiedingen en diensten die te maken hebben met uw voertuig. Deze aanbiedingen kunnen zowel aanbiedingen van smart als aanbiedingen van derden zijn, waarvoor mogelijk betaald moet worden. Als de aanbiedingen door derden worden gedaan, wordt een overeenkomst voor de levering van fysieke of digitale producten of diensten rechtstreeks en uitsluitend gesloten tussen u en de derde partij die de producten of diensten aanbiedt, met inachtneming van de respectieve contractuele voorwaarden van die derde partij.

3.5 U kunt uw smart Account te allen tijde verwijderen. Bij verwijdering heeft u geen toegang meer tot en kunt u geen gebruik meer maken van uw smart Account en alle aan uw smart Account verbonden diensten. Als uw smart Account wordt gebruikt voor de nakoming van een lopende contractuele verplichting jegens u (bijvoorbeeld in het geval van betaalde diensten), bent u verplicht de dienst te beëindigen voordat u uw smart Account verwijdert. Het verwijderen van het smart Account is alleen mogelijk aan het einde van de contractperiode van een dergelijke dienst.

4.Uw verplichtingen als gebruiker

4.1 U garandeert dat alle door u tijdens de registratie verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Bij latere wijzigingen moeten de in het smart Account opgeslagen gegevens, met name adres-, betalings- en contactgegevens, steeds worden bijgewerkt.

4.2 Het smart Account en de smart ID mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van (i) deze GV of (ii) de doeleinden van andere overeenkomsten waarvoor de smart ID wordt gebruikt.

4.3 U zult

- de smart Account niet kopiëren, vertalen, wijzigen, ontleden, demonteren, 'reverse engineeren' of anderszins de broncode en/of algoritmen afleiden of trachten af te leiden, tenzij anders bepaald in deze GV of door wettelijke bepalingen;
- functies voor digitaal rechtenbeheer of kopieerbeveiliging van het smart Account of andere technologieën die worden gebruikt om de toegang tot het smart Account te beheren niet verwijderen, omzeilen, onderwerpen aan 'reverse engineering', decoderen of anderszins wijzigen of verstoren.

4.4 U bent niet gerechtigd de smart ID of het recht op toegang tot het smart Account te verkopen, verhuren, uit te lenen of te leasen. smart behoudt zich het recht voor functionaliteit te bieden waarmee de gebruiker andere gebruikers toegang kan verlenen tot bepaalde functies van het smart Account.

4.5 smart kan u de toegang tot het smart Account geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, naar eigen goeddunken ontzeggen indien er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat u deze GV en/of de toepasselijke wetgeving overtreedt of heeft overtreden, of indien smart een ander legitiem belang heeft om u de toegang te ontzeggen. Bij de beslissing over een schorsing zal smart op passende wijze rekening houden met uw legitieme belangen. Indien u deze GV ondanks kennisgeving herhaaldelijk overtreedt, behoudt smart zich het recht voor u de toegang permanent te ontzeggen. smart zal u onmiddellijk per e-mail van een dergelijke schorsing op de hoogte stellen.

5. Intellectueel eigendom

5.1 smart of haar licentiegevers zijn eigenaar van alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op het smart Account en alle door smart als onderdeel van het smart Account geleverde content. De content mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van smart worden gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw ontworpen of anderszins geëxploiteerd.

5.2 smart verleent u het tijdelijke, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om het smart Account te gebruiken in de mate die in deze GV is overeengekomen. Het gebruiksrecht vervalt uiterlijk bij beëindiging van deze Gebruiksovereenkomst.

Noch de beschikbaarheid noch de inhoud van externe websites van derden waarnaar het smart Account links kan bevatten, worden door smart gecontroleerd. smart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke externe websites. In het bijzonder neemt smart de inhoud van dergelijke externe websites niet over als de hare en aanvaardt smart geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van deze externe websites. smart aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor ononderbroken toegang tot websites van derden of andere storingen van dergelijke websites.

7. Aansprakelijkheid; vrijwaring

7.1 De aansprakelijkheid van smart en de met haar verbonden ondernemingen voor schade, ongeacht de rechtsgrond van deze aansprakelijkheid, geldt alleen in geval van opzet of grove nalatigheid. In geval van lichte nalatigheid is smart alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van overlijden, persoonlijk letsel of schade aan de gezondheid, of voor schade als gevolg van de schending van een wezenlijke contractuele verplichting, een verplichting waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan een contractpartner gewoonlijk vertrouwt en mag vertrouwen. In een dergelijk geval (van licht nalatige schending van fundamentele contractuele verplichtingen) is de aansprakelijkheid van smart beperkt tot de vergoeding van redelijke, voorzienbare en voor de hand liggende schade.

7.2 smart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van het smart Account. smart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ononderbroken toegang tot het smart Account of eventuele storingen van het platform.

7.3 De aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

7.4 U gaat ermee akkoord smart, haar gelieerde ondernemingen en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren van alle verliezen die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met een nalatige of opzettelijke schending van deze GV.

8. Wijzigingen in de GV

8.1 smart kan deze GV van tijd tot tijd om gerechtvaardigde redenen wijzigen of aanpassen, met name indien dergelijke wijzigingen nodig zijn om wettelijke, regelgevende, technische of veiligheidsredenen.

a) U wordt vooraf per e-mail op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen. Indien u niet binnen vier weken na ontvangst van deze kennisgeving bezwaar maakt tegen de wijzigingen, worden de wijzigingen geacht te zijn aanvaard met ingang van die datum. Indien u bezwaar maakt tegen de wijzigingen, heeft smart het recht de contractuele relatie op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, mits smart u heeft geïnformeerd over de gevolgen van het niet maken van bezwaar tegen de wijzigingen en het recht op opzegging. Wijzigingen in de belangrijkste verplichtingen van deze overeenkomst die het onderwerp van de overeenkomst veranderen, zijn uitgesloten van de wijzigingsprocedure van dit onderdeel (a).

b) U wordt over de wijziging van de GV ook geïnformeerd in uw smart Account en u kunt de wijzigingen daar accepteren.

8.2 Smart kan functies van het smart Account en de smart ID te allen tijde verder ontwikkelen, wijzigen of verwijderen. U heeft geen recht op een bepaalde omvang van de functies. Stopzetting van het smart Account of de smart ID door smart vindt echter alleen plaats na voorafgaande opzegging.

9. Beëindiging

9.1 smart kan de Gebruiksovereenkomst voor het smart Account te allen tijde schriftelijk of per e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes weken. Indien het smart Account nodig is voor het gebruik van een aan het smart Account gekoppelde dienst, gaat de opzegging in op het moment dat de verplichting tot het leveren van de betreffende dienst eindigt.

9.2 Het recht op beëindiging om gegronde redenen blijft voor beide partijen onaangetast.

10. Gegevensbescherming

smart verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacyverklaring. De Privacyverklaring maakt geen deel uit van deze GV of van enige overeenkomst met de gebruiker.

11. Jurisdictie; toepasselijk recht

11.1 Op deze GV is het Duitse recht van toepassing, zonder inachtneming van de beginselen van conflicterende wetten. De partijen komen uitdrukkelijk overeen de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (1980) uit te sluiten. Ongeacht deze rechtskeuze kunnen consumenten met hun gewone verblijfplaats binnen de Europese Unie zich altijd beroepen op de bepalingen van het consumentenbeschermingsrecht van het land waar zij hun gewone verblijfplaats hebben.

11.2 Indien de gebruiker een handelaar een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden Leinfelden-Echterdingen, Duitsland.

12. Informatie over online geschillenbeslechting; kennisgeving overeenkomstig Sec. 36 VSBG

12.1 De Europese Commissie heeft een online platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS-platform) opgericht. U kunt het OS-platform vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres is eu@smart.com.

12.2 smart zal niet deelnemen aan een geschillenprocedure voor een arbitrage-instantie voor consumenten in de zin van de 'Verbraucherstreitbeilegungsgesetz' ('VSBG') en is daartoe niet verplicht.

13. Scheidbaarheid

Indien een bepaling in deze GV ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aangetast of beïnvloed en is een dergelijke bepaling slechts ongeldig voor zover deze ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is.

Version 1.0 (28.09.2022)

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Privacyverklaring Wettelijke Opmerkingen