Voorwaarden voor Digitale Diensten

smart

Voorwaarden voor Digitale Diensten

I. Preambule en toepassingsgebied

smart Nederland B.V., Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederland , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nr. 83633855 (hierna " smart" of " Ons"/" Wij") biedt verschillende Digitale Diensten aan die in of in combinatie met een voertuig kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van het model, modeljaar en land maken sommige Digitale Diensten deel uit van de basisconfiguratie en zijn ze fabrieksklaar in elk voertuig. Aanvullende Digitale Diensten kunnen worden gekocht en/of gedownload via de smart Store.

Deze voorwaarden voor digitale diensten (hierna ' Voorwaarden voor Digitale Diensten') regelen de contractuele relatie tussen smart en de gebruiker (hierna ' U' of ' Uw') voor de aankoop en/of het downloaden en het gebruik van Digitale Diensten die door smart beschikbaar worden gesteld, ongeacht of U een Hoofdgebruiker, Secondaire Gebruiker of Gastgebruiker bent (hierna de ' Overeenkomst'). Eventuele andere voorwaarden zijn niet van toepassing, ongeacht of smart uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de toepassing ervan.

Deze Voorwaarden voor Digitale Diensten zijn niet van toepassing

 • als U een Zakelijke Klant bent en Wij een fleetovereenkomst met U hebben gesloten, in welk geval de fleetovereenkomst voorrang heeft op deze Voorwaarden voor Digitale Diensten. Deze Voorwaarden voor Digitale Diensten zijn alleen van toepassing indien de betreffende fleetovereenkomst er niet van afwijkt en voor zover deze geen verwijzing maakt naar Consumenten;
 • op de door smart verleende garantie op nieuwe auto's, die onderworpen is aan eigen voorwaarden (Warranty Terms);
 • op het Integrated Service Package (ISP), waarvoor eigen voorwaarden gelden (Integrated Service Package [ISP] Voorwaarden);
 • op digitale inhoud en/of diensten die door derden onder hun eigen merk of naam worden geleverd (bijvoorbeeld bepaalde apps voor in de auto). Als Wij dergelijke digitale content en/of diensten aan U beschikbaar stellen via het infotainmentsysteem van het voertuig, via de Hello smart App of via Uw smart Account, zijn deze Voorwaarden voor Digitale Diensten alleen van toepassing op het verlenen van toegang tot dergelijke digitale content en/of diensten. De aankoop en het gebruik van deze diensten van derden zijn onderworpen aan de voorwaarden van de respectieve leverancier;
 • op de aankoop van een nieuwe Voertuig en/of aanvullende producten, waarop de eigen voorwaarden van toepassing zijn die kunnen worden bekeken en opgeslagen op https://nl.smart.com/nl/service/terms-conditions/ (Algemene Voorwaarden);
 • op het aanmaken en registreren van een smart ID die onderworpen is aan zijn eigen voorwaarden, die kan worden bekeken en opgeslagen op http://nl.smart.com/nl/service/terms-of-use/ (Gebruikersvoorwaarden voor smart ID).

II. Definities

In deze Voorwaarden voor Digitale Diensten hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

 1. " Gelieerde Onderneming" betekent elke juridisch onafhankelijke onderneming die, in haar relatie tot smart, door smart in een meerderheidsbelang wordt gehouden of waarvan het meerderheidsbelang in het eigendom van smart ligt, die onder zeggenschap staat van smart en die zeggenschap uitoefent over smart, of die partij is bij een inter-company overeenkomst met smart.
 2. " Zakelijke Klant": een natuurlijke of rechtspersoon of entiteit die bij het aangaan van de Overeenkomst volledig of hoofdzakelijk handelt in de uitoefening van zijn/haar of diens commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
 3. " Consument": ieder natuurlijke persoon die de Overeenkomst aangaat voor doeleinden die geen of overwegend geen verband houden met commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten.
 4. " Central Display" betekent het infotainmentsysteem van het Voertuig, dat kan worden gebruikt om voertuigfuncties en voertuig gerelateerde Digitale Diensten via het scherm te beheren.
 5. " Digitale Sleutel" heeft de betekenis zoals beschreven in sec. V.3.
 6. "Digitale Dienst(en)" betekent alle digitale inhoud en diensten die door smart via de smart Store worden aangeboden en/of die in of in verband met een Voertuig kunnen worden gebruikt, met inbegrip van de Hello smart App.
 7. " Gastgebruiker" heeft de betekenis zoals beschreven in sec. V.2.
 8. " Hello smart App" betekent de smartphone-applicatie die U in realtime gedetailleerde voertuiginformatie kan tonen, zoals het VIN (Voertuig Identificatie Nummer) van Uw Voertuig, de resterende actieradius, de status van de accu, de locatie van Uw Voertuig, of de ramen en de kofferbak van Uw Voertuig gesloten zijn en of het Voertuig op slot is, evenals de bandenspanning, de luchtkwaliteit in Uw Voertuig en die dient als een digitaal toegangspunt tot Uw Voertuig, smart en de smart Store en Uw smart Account.
 9. " Houder" betekent de persoon die in het nationale voertuigregister geregistreerd staat als houder van het Voertuig.
 10. "Vooraf Geïnstalleerde Dienst(en)" heeft de betekenis zoals beschreven in sec. IV.2.
 11. " Hoofdgebruiker" heeft de betekenis zoals beschreven in sec. V.1.
 12. " Secundaire gebruiker" heeft de betekenis zoals beschreven in sec. V.2.
 13. "smart Account" betekent de gebruikersaccount die via de website https://id.smart.comwordt aangemaakt en die nodig is om een product via de smart Store te kopen en waarin U moet aangeven of U een Consument of een Zakelijke Klant bent. Uw smart Account vormt de basis voor Uw connected customer experience en stelt U onder andere instaat om Uw individuele Voertuig op te slaan via de online customizer, een proefrit te boeken, een Voertuig te kopen, een pre-order voucher of digitale diensten te kopen met betrekking tot het Voertuig, aftersales pakketten te kopen, werkplaatsservices te beheren en gebruik te maken van andere diensten die smart aanbiedt. Vanwege de voortdurende ontwikkeling kunnen de specifieke diensten die via het smart Account worden aangeboden in de toekomst veranderen.
 14. "smart Agent" betekent een door smart erkende dealer en reparateur voor Voertuigen en aanvullende producten.
 15. "smart ID" betekent de individuele toegang tot Uw smart Account, die overeenstemt met het e-mailadres dat U heeft opgegeven en dat wordt beschermd door het wachtwoord dat u hebt ingesteld bij het aanmaken van Uw smart Account (zoals later door u kan worden gewijzigd). De smart ID is Uw persoonlijke sleutel tot het volledige smart product- en dienstenaanbod en tot het smart ecosysteem. Op het aanmaken en registreren van een smart ID zijn de bijbehorende gebruiksvoorwaarden van toepassing, die U kunt bekijken en opslaan op https://nl.smart.com/nl/service/terms-of-use/. Tijdens de registratie moet U aangeven of U een Consument of een Zakelijke Klant bent en ervoor zorgen dat de door U ingevoerde gegevens correct zijn, zodat Wij in staat zijn contact met U op te nemen.
 16. " smart Store" betekent de online-shopomgeving die smart, ophttps://nl.smart.com of via de Hello smart App, te alle tijde aanbiedt voor de verkoop van Voertuigen, extra's, Digitale Diensten of van vooraf bestelde vouchers.
 17. "Abonnementsdienst(en)" heeft de betekenis als beschreven in sec. IV.2.
 18. "Voertuig(en)" betekent alle nieuwe Voertuigen die via de smart Store worden verkocht.

III. Aanpassingen

 1. Tijdens het kopen en/of downloaden van een Digitale Dienst en bij het instellen van de Hello smart app, wordt U ervan op de hoogte gesteld dat deze Voorwaarden voor Digitale Diensten van toepassing zijn op het relevante punt van het proces waar U ze moet accepteren om de betreffende Overeenkomst met Ons te sluiten voor de aankoop en/of download en/of het gebruik van de Digitale Dienst.
 2. Nadat U deze Voorwaarden voor Digitale Diensten hebt aanvaard, kunnen Wij deze Voorwaarden voor Digitale Diensten van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen om belangrijke redenen (gegronde redenen), inclusief, zonder beperking, als dergelijke wijzigingen vereist zijn omwille van wettelijke, regelgevende, technische of veiligheidsredenen. De huidige versie van deze Voorwaarden voor Digitale Diensten kan op elk moment worden bekeken, opgeslagen en afgedrukt op https://nl.smart.com/nl/service/terms-of-service/. Wijzigingen aan de hoofdverplichtingen van deze Overeenkomst die het onderwerp van de Overeenkomst zouden veranderen, zoals beschreven in sec. X.4, zijn uitgesloten van het wijzigingsrecht.
 3. U wordt ten minste vier (4) weken van tevoren op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen via een e-mail naar het e-mailadres dat is geregistreerd bij Uw smart ID. U wordt ook op de hoogte gesteld van de wijziging in Uw smart Account en kunt daar met de wijzigingen instemmen. Als U niet binnen vier (4) weken na ontvangst van de wijzigingskennisgeving bezwaar maakt tegen de wijzigingen, worden de wijzigingen geacht te zijn geaccepteerd met werking voor de toekomst. Als u daarentegen wel bezwaar maakt tegen de wijzigingen, hebben wij het recht om de contractuele relatie te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken, mits wij u hebben geïnformeerd over de gevolgen van het niet instemmen en over dit recht van beëindiging . In dat geval zult U bepaalde Digitale Diensten in de toekomst niet meer kunnen downloaden en/of gebruiken. Dit geldt niet voor Digitale Diensten die U al hebt gekocht en/of gedownload en waarvoor geen smart Account nodig is om te functioneren (bijvoorbeeld permanente Digitale Diensten, zoals stoelverwarming) .

IV. Digitale Diensten

 1. Wij bieden verschillende Digitale Diensten, zoals diensten en apps voor in de auto, (periodieke) kaartupdates, toepassingen voor autonoom rijden, stoelverwarming enz. Welke Digitale Diensten Wij voor Uw Voertuig aanbieden, kan variëren afhankelijk van het model, modeljaar en uitrusting van Uw Voertuig, evenals het land waarin het Voertuig wordt gebruikt. De individuele Digitale Diensten worden beschreven in de smart Store, in de configurator van het Voertuig, in de gebruikershandleiding en/of in Uw smart Account. Voor het gebruik, het downloaden en/of de aankoop van bepaalde Digitale Diensten kan toegang tot Uw smart Account via Uw smart ID en/of gebruik van de Hello smart app vereist zijn. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar in de smart Store of - met betrekking tot de Hello smart App - in de app store voor Uw mobiele apparaat.
 2. Bepaalde Digitale Diensten maken deel uit van de basisconfiguratie van het Voertuig en worden in de fabriek geïnstalleerd en hoeven niet afzonderlijk te worden aangekocht of geactiveerd in het Voertuig. (hierna "Vooraf Geïnstalleerde Dienst(en)"). Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het "veiligheidscontrolesysteem op afstand", dat de veiligheid en bruikbaarheid van het Voertuig controleert, en het "eCall" systeem voor noodoproepen, dat wettelijk verplicht is in de Europese Unie en waarvoor dus geen contract hoeft worden afgesloten onder deze Voorwaarden voor Digitale Diensten. U kunt op het voertuig gebaseerde Digitale Diensten beheren en afzonderlijke Digitale Diensten activeren of deactiveren via het Centrale Display. Bepaalde Digitale Diensten kunnen alleen worden gebruikt in combinatie met de Hello smart app. Het gebruik van dergelijke Digitale Diensten vereist dat U het voertuig verbindt met de Hello smart app. Voor meer informatie over de verwerking van voertuiginformatie en persoonsgegevens in verband met op voertuigen gebaseerde Digitale Diensten, verwijzen wij u naar Ons privacy beleid, dat u hier kunt vinden: https://nl.smart.com/nl/service/data-protection/. Bepaalde Digitale Diensten vereisen mogelijk een actieve internetverbinding om te kunnen functioneren, andere hoeven slechts eenmaal te worden gedownload en kunnen ook offline worden gebruikt (bijv. stoelverwarming voorin). Digitale Diensten kunnen gratis zijn, voor andere kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Bovendien kunnen sommige Digitale Diensten worden gedownload/gekocht via een eenmalige transactie, terwijl andere Digitale Diensten onderworpen kunnen zijn aan het afsluiten van een overeenkomst voor terugkerende diensten ("Abonnementsdienst(en)"). De beëindigingstermijnen van een Abonnementsdienst en de overige voorwaarden zijn te vinden in de betreffende beschrijving van de Digitale Dienst in de smart Store en/of de aanvullende voorwaarden voor die Digitale Dienst.
 3. Bepaalde Digitale Diensten worden geacht te zijn geactiveerd voor Uw Voertuig en zijn gebonden aan het Voertuig dat is verbonden met Uw smart Account op het moment van aankoop en/of downloaden. Dergelijke Digitale Diensten zijn niet overdraagbaar op een ander Voertuig of op een ander smart Account. Als U een Digitale Dienst voor Uw Voertuig bestelt, verklaart U dat U de eigenaar of Houder van het Voertuig bent of dat de eigenaar of Houder U gemachtigd heeft een overeenkomst met betrekking tot de Digitale Dienst met Ons aan te gaan. Om Uw Voertuig via de Hello smart App met Uw smart Account te verbinden, moet U akkoord gaan met deze Voorwaarden voor Digitale Diensten.
 4. Wij behouden Ons het recht voor om de Digitale Diensten op elk gewenst moment verder te ontwikkelen en om afzonderlijke functies toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Met betrekking tot reeds gedownloade en/of aangeschafte Digitale Diensten zullen aanpassingen die niet van ondergeschikte of onbeduidende aard zijn, alleen worden doorgevoerd als daar een geldige reden voor is en als een dergelijke aanpassing geen extra kosten voor U met zich meebrengt. In het bijzonder zijn de volgende omstandigheden geldige redenen en kunnen deze omstandigheden leiden tot een aanpassing van de Digitale Diensten: Aanpassing aan een nieuwe technische omgeving, aanpassing aan een toegenomen aantal gebruikers, aanpassing vanwege belangrijke operationele redenen, verdere ontwikkeling van de diensten, aanpassing vanwege nieuwe wettelijke vereisten en gerechtelijke uitspraken, aanpassing vanwege gegevensbeveiliging, beveiligingsproblemen met leveranciers van de content/derde partijen of andere gelijkwaardige redenen. Wij zullen U ten minste vier (4) weken van tevoren op de hoogte stellen van aanstaande wijzigingen die U betreffen en de mogelijke juridische gevolgen daarvan, via Uw e-mailadres die is geregistreerd in Uw smart ID of via Uw smart Account.

V. Gebruikers en Digitale Sleutel

 1. De eigenaar of Houder van het Voertuig, of de persoon die daartoe door de eigenaar of Houder gemachtigd is, kan op het smart Account geregistreerd worden als de Hoofdgebruiker van het Voertuig (hierna " Hoofdgebruiker"). De Hoofdgebruiker heeft toegang tot het volledige aanbod van Digitale Diensten die beschikbaar zijn voor het Voertuig. De Hoofdgebruiker is ook de enige gebruiker die Digitale Diensten aan het Voertuig kan toevoegen en deze kan bijwerken. Er kan slechts één Hoofdgebruiker aan het Voertuig worden toegewezen. Als een nieuwe Hoofdgebruiker aan het Voertuig wordt toegewezen, verliest de vorige Hoofdgebruiker automatisch zijn rol als Hoofdgebruiker van het Voertuig.
 2. Om een of meer extra gebruiker(s) van een Voertuig te registreren naast de Hoofdgebruiker, moet de Hoofdgebruiker deze persoon/personen uitnodigen via het smart Account. Als die extra gebruiker(s) de uitnodiging accepteren, kunnen die andere gebruiker(s) worden geregistreerd als secundaire gebruikers, een account bedoeld voor personen die het Voertuig regelmatig gebruiken (hierna " Secundaire Gebruiker"), of gastgebruikers, als ze het Voertuig slechts af en toe gebruiken (hierna " Gastgebruiker"). Secundaire Gebruikers en Gastgebruikers kunnen beperkte of helemaal geen toegang hebben tot de Digitale Diensten, afhankelijk van de betreffende Digitale Dienst. Hoofdgebruikers, Secundaire Gebruikers en Gastgebruikers kunnen inloggen op het Voertuig met hun desbetreffende gebruikersrol. Het inloggen gebeurt via een QR-code die wordt weergegeven op het Central Display en vereist dat de gebruiker een smart ID en de Hello smart app heeft. Het is echter ook mogelijk om het Voertuig in gastmodus te gebruiken zonder in te loggen. In dat geval zijn bepaalde Digitale Diensten niet of slechts beperkt beschikbaar.
 3. Via de Hello smart App kan Uw smart Account fungeren als sleutel van Uw Voertuig (hierna " Digitale Sleutel"). Als U de betreffende Digitale Dienst in Uw smart Account heeft gekocht, kan de Digitale Sleutel ook worden gedeeld met Secundaire Gebruiker(s) en Gastgebruiker(s). Om de Digitale Sleutel te delen, moet de Hoofdgebruiker de desbetreffende smart ID van de Secundaire Gebruiker(s) en/of Gastgebruiker(s) toevoegen in de Hello smart App en instellen dat de Digitale Sleutel met hen wordt gedeeld. Secundaire Gebruiker(s) en/of Gastgebruiker(s) moeten een smart ID en een verbonden smart Account hebben om te worden toegevoegd aan en gebruik te maken van de Digitale Sleutel. Als u de Digitale Sleutel deelt, hebben de betreffende Secundaire Gebruiker(s) en/of Gastgebruiker(s) toegang tot het Voertuig met behulp van de Digitale Sleutel. De Hoofdgebruiker kan ook op elk gewenst moment de Digitale Sleutel voor Gastgebruiker(s) of Secundaire Gebruikers deactiveren via de Hello smart App. De deactivering treedt echter pas in werking als het Voertuig is vergrendeld. Meer informatie over de Digitale Sleutel vindt u in de Hello smart App en Uw smart Account. De Digitale Sleutel mag niet worden gebruikt voor verhuurdiensten. Eventuele Secundaire Gebruiker(s) en Gastgebruiker(s) moeten deze Voorwaarden voor Digitale Diensten accepteren voordat een Digitale Sleutel met hen kan worden gedeeld.

VI. Netwerkverbinding

 1. Het downloaden en in sommige gevallen het gebruik van Digitale Diensten in het Voertuig vereisen een dataverbinding tussen het Voertuig en Onze servers. Deze verbinding wordt tot stand gebracht via een eSIM die in het Voertuig is geïntegreerd en door een telecommunicatieprovider die door smart is gecontracteerd via mobiele telefoonnetwerken. Uw Voertuig heeft een dataverbinding in alle EU-lidstaten. Aangezien deze dataverbinding onder andere nodig is voor het wettelijk verplichte noodoproepsysteem "eCall", kan deze niet worden gedeactiveerd. De dataverbinding is gratis voor de gebruiker, en met betrekking tot bepaalde Digitale Diensten hoeft U geen afzonderlijk overeenkomst af te sluiten met een telecommunicatieprovider om de Digitale Diensten te downloaden en/of te gebruiken.
 2. In elk ander geval, waarin het gebruik en/of downloaden van de Digitale Dienst internettoegang of een andere telecommunicatiedienst vereist, zoals bijvoorbeeld met de Hello smart app, moet U een afzonderlijke overeenkomst sluiten met Uw telecommunicatie leverancier. De leverancier van telecommunicatiediensten kan kosten bij U in rekening brengen voor het gebruik van zijn diensten en, in voorkomend geval, voor de dataverbinding die tot stand wordt gebracht voor het gebruik en/of downloaden van Digitale Diensten. Deze kosten komen voor Uw rekening.
 3. Een ontoereikende dataverbinding kan de bruikbaarheid van bepaalde Digitale Diensten nadelig beïnvloeden. Het functioneren en de prestaties van de mobiele dataverbinding tussen het Voertuig en Onze server zijn afhankelijk van een aantal factoren die buiten Onze controle en verantwoordelijkheid vallen. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor het gebrek aan functionaliteit van Digitale Diensten als gevolg van een ontoereikende of niet goed werkende dataverbinding waarover Wij geen controle hebben.

VII. Beschikbaarheid

Wij nemen alle redelijke maatregelen om de continue beschikbaarheid van alle Digitale Diensten te bereiken en om deze onverwijld te herstellen in het geval van onderbrekingen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor verstoringen of verminderingen in de prestaties veroorzaakt door gebeurtenissen van overmacht (bijv. gewapende conflicten, epidemieën, pandemieën (inclusief de Covid-19-pandemie), natuurrampen, operationele storingen) of door noodzakelijk onderhoud, reparatie of andere maatregelen aan Onze technische faciliteiten of door derden die gegevens, content, informatie of transmissiecapaciteiten leveren. Daarnaast kan intensief gelijktijdig gebruik van Digitale Diensten leiden tot een prestatiebeperking.

VIII. Over-the-air (OTA) software-updates

 1. Om de beschikbaarheid en beveiliging van Digitale Diensten te herstellen, te onderhouden of te verbeteren, kunnen Wij U van tijd tot tijd een gratis draadloze update van software in het Voertuig aanbieden (hierna " OTA Software Update").
 2. Aangezien OTA Software Updates afhankelijk zijn van de beschikbaarheid of beperkingen van een netwerkverbinding en de apparatuur van het Voertuig, kan de download- en installatietijd van OTA Software Updates variëren van enkele minuten tot enkele uren.
 3. Wij raden U sterk aan om OTA Software Updates uit te voeren, aangezien de updates essentieel kunnen zijn voor de beveiliging van Uw Voertuig. Als U dit nalaat, zijn Wij niet verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende functionele beperkingen en veiligheidsleemten van de Digitale Diensten en/of de gegevensverbinding. Als OTA Software Updates niet worden uitgevoerd, zijn Wij ook niet verantwoordelijk voor het in stand houden van de updatecapaciteit. In sommige gevallen zijn bepaalde OTA Software Updates noodzakelijk om de veiligheid van het Voertuig te waarborgen.

IX. Aankoop van Digitale Diensten

 1. Naast de Vooraf Geïnstalleerde Diensten kunt U aanvullende Digitale Diensten downloaden en/of kopen via de smart Store. De presentatie van Digitale Diensten dient niet als juridisch bindend aanbod, maar eerder als uitnodiging aan U om een aanbod te doen voor het kopen en/of downloaden van de betreffende Digitale Dienst.
 2. U kunt de smart Store in Nederland openen via Uw webbrowser onder https://nl.smart.com. De smart Store is alleen beschikbaar als U achttien (18) jaar of ouder bent. De winkel is beschikbaar in het Nederlands. (Als U de taal wijzigt via de voettekst op de website https://global.smart.com, wordt U doorgestuurd naar een andere smart Store van een Gelieerde Onderneming. In dat geval zijn andere voorwaarden van toepassing).
 3. In de smart Store kunt U een Digitale Dienst selecteren en in de winkelwagen plaatsen. Echter, voordat U de Digitale Dienst in het winkelwagentje kunt plaatsen, moet U eerst inloggen met Uw smart ID. Anders kunt U niet doorgaan met Uw bestelling. Als U geen smart ID hebt, moet U er een aanmaken.
 4. In de winkelwagen hebt u een overzicht van de geselecteerde Digitale Diensten. U kunt Uw input tijdens het bestelproces op elk gewenst moment wijzigen en bewerken. De prijzen die tijdens het bestelproces worden getoond, zijn inclusief btw.
 5. Via de knop " Verplichting tot betaling" doet u een juridisch bindend aanbod voor de aankoop en/of download van de Digitale Dienst. Als de Digitale Dienst gratis is, wordt de desbetreffende knop zo genoemd.
 6. In het geval dat de Digitale Dienst niet gratis is, dient betaling plaats te vinden door middel van de betaalmethoden die tijdens het bestelproces zijn gespecificeerd.
 7. Als de bestelling succesvol was, wordt U naar de succespagina geleid. Onder " Bestellingen" van het gedeelte " Mijn account" van Uw smart Account kunt U alle met succes geplaatste bestellingen bekijken.
 8. Wij sturen U automatisch een besteloverzicht. Dit besteloverzicht houdt geen aanvaarding van Uw bestelling in. Uw bestelling wordt pas aanvaard na een betalingsverzoek of via een orderbevestiging, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. De orderbevestiging wordt per e-mail naar het adres gestuurd dat is geregistreerd met Uw smart ID en bevat een factuur, een samenvatting van de Overeenkomst met smart en deze Voorwaarden voor Digitale Diensten, die kunnen worden opgeslagen en afgedrukt. De gesloten Overeenkomst kan worden ingezien onder Uw smart Account.
 9. Om de Digitale Dienst te gebruiken, kunnen verdere stappen nodig zijn, zoals het verbinden van het Voertuig met Uw smart Account via de Hello smart App of het starten van de motor.
 10. Als U een Consument bent, kunt U de Overeenkomst voor de aankoop van Digitale Diensten herroepen. Onderstaande informeert U over Uw herroepingsrecht:

Herroepingsrecht U hebt het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Overeenkomst is gesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet U Ons smart Nederland B.V., Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederland, Tel. +31 30 8081521, hoi@support.smart.com op de hoogte stellen over Uw beslissing om de Overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post of e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende als U de mededeling betreffende Uw uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van herroepingAls U de Overeenkomst herroept, zullen Wij alle van U ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit Uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door Ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van Uw beslissing om de Overeenkomst te herroepen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betaalmiddel dat U heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij U uitdrukkelijk anderszins bent overeengekomen; in ieder geval zult U geen kosten verschuldigd zijn als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Verlies van herroepingsrechtIndien U een prijs hebt betaald voor de Digitale Dienst, vervalt Uw recht op herroeping voor de Overeenkomst met betrekking tot de levering van Digitale Diensten die niet zijn opgeslagen op een opslagapparaat als wij zijn begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst nadat U (i) uitdrukkelijk hebt ingestemd met de uitvoering van de Overeenkomst vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de Overeenkomst en (ii) U bevestigd hebt dat U op de hoogte bent van het feit dat een dergelijke toestemming voor de uitvoering van de Overeenkomst vóór het verstrijken van de termijn om de Overeenkomst op te zeggen Uw recht op opzegging vervalt en (iii) Wij U een bevestiging van de Overeenkomst hebben verstrekt met een samenvatting van de inhoud van de Overeenkomst op een duurzame drager binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst maar uiterlijk bij de levering van de Digitale Diensten.In het geval dat U geen prijs hebt betaald voor de Digitale Dienst, vervalt Uw recht op herroeping voor de Overeenkomst met betrekking tot de levering van Digitale Diensten die niet zijn opgeslagen op een opslagapparaat op het moment dat Wij zijn begonnen met de uitvoering van het contract.

Modelformulier voor herroeping (Als U de Overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug).Naar: smart Nederland B.V., Ravenswade 4, 3439 LD Nieuwegein, Nederland

Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () mijn/onze () koopovereenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen ()/voor de levering van de volgende dienst () herroep/herroepen,

 • Besteld op ()/ontvangen op (),
 • Naam consument(en),
 • Adres van consument(en),
 • Handtekening van consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend),
 • Datum.
  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is

X. Garantie en aansprakelijkheid

 1. In geval van een defect aan een Digitale Dienst, zijn de wettelijke garantierechten van toepassing, zoals hieronder gewijzigd.
 2. Digitale Diensten die gratis worden aangeboden en expliciet zijn gemarkeerd als "bèta", bevinden zich momenteel in de test- en ontwikkelingsfase. In het geval van dergelijke bètaversies zijn mogelijk niet alle functies beschikbaar of is de functionaliteit van de Digitale Diensten mogelijk beperkt. Beta-versies worden beschikbaar gesteld zonder enige toezegging over hun specifieke aard, kwaliteit en/of functionaliteit en zonder enige toezegging over hun geschiktheid voor een specifiek gebruik.
 3. Claims die voortvloeien uit gebreken (materiële gebreken) verjaren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Onverminderd het voorgaande, geldt een verjaringstermijn van één (1) jaar als U een publiekrechtelijke rechtspersoon (bestuursorgaan), een bijzonder publiekrechtelijk fonds of een Zakelijke Klant bent. De inperking van de verjaringstermijn is echter niet van toepassing op schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen door Ons, Onze wettelijke vertegenwoordigers of hun plaatsvervangende smart Agents, of in het geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

 1. Onze aansprakelijkheid met betrekking tot eenvoudige nalatigheid is beperkt tot schendingen van materiële verplichtingen
  1. die essentieel zijn om de gewone uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken,
  2. waarvan de schending het bereiken van het doel van de Overeenkomst in gevaar zou brengen en
  3. waarop U onder normale omstandigheden kunt vertrouwen.

In geval van een schending van een dergelijke materiële verplichting zijn Wij alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, typische contractuele schade die redelijkerwijs aan smart kan worden toegerekend. Dit geldt ook voor het niet nakomen van een verplichting door Onze wettelijke vertegenwoordigers of de plaatsvervangende smart Agents. De persoonlijke aansprakelijkheid van Onze wettelijke vertegenwoordigers, plaatsvervangende smart Agents en werknemers voor schade die door hen is veroorzaakt door nalatigheid, is uitgesloten.

 1. De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van
  1. een door smart gegeven garantie of indien een totstandkoming van een Digitale Dienst is overeengekomen met smart;
  2. schade aan leven, lichaam en gezondheid;
  3. elke aansprakelijkheid wegens opzettelijk verzwijgen van gebreken;
  4. of in geval van aansprakelijkheid conform het Burgerlijk Wetboek Boek 6, Titel 3, Afdeling 3 (productaansprakelijkheid).

XI. Uw verantwoordelijkheden

 1. Wij raden U ten zeerste aan alle beschikbare maatregelen te nemen (bijv. een wachtwoord voor Uw apparaat, grafische patroonherkenning, etc.) om Uw apparaat, dat U gebruikt om de Hello smart App te openen en/of om andere Digitale Diensten te gebruiken, te beschermen tegen misbruik of ongeautoriseerde toegang door derden.
 2. Wij hebben het recht en de plicht om passende maatregelen te nemen ter verdediging tegen bedreigingen door cyberaanvallen op de veiligheid van het Voertuig, de verkeersveiligheid, het leven, de gezondheid, het recht op informatieve zelfbeschikking (privacy), het eigendom, de activa en andere wettelijke belangen van de gebruiker, eigenaar, Houder of bezitter van een Voertuig of derden, evenals smart zelf. Dergelijke maatregelen kunnen leiden tot beperkingen van Digitale Diensten en/of de gegevensverbinding. Afhankelijk van de ernst van de bedreiging en/of het belang van de bedreigde juridische belangen, kan een (tijdelijke) volledige of gedeeltelijke blokkering van Digitale Diensten en een onderbreking van de gegevensverbinding noodzakelijk zijn. In dit geval is het niet mogelijk om gebruik te maken van de Digitale Diensten.
 3. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat het gebruik van de Digitale Diensten geen inbreuk maakt op wettelijke verplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot de verkeersveiligheid (Wegenverkeerswet 1994), eigendomsrechten of goede zeden. Dit houdt ook in dat U ervoor zorgt dat geïnstalleerde Digitale Diensten met toestemming van de eigenaar en/of Houder van het Voertuig zijn geïnstalleerd.
 4. Indien U het Voertuig verkoopt of anderszins van de hand doet, bent U verplicht het Voertuig te verwijderen uit Uw smart Account, waardoor U niet langer geregistreerd staat als Hoofdgebruiker van het Voertuig en waardoor U bepaalde Digitale Diensten, die gebonden zijn aan Uw smart ID, niet meer kunt gebruiken; deze Digitale Diensten zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen daarom ook niet worden verkocht. Andere Digitale Diensten zijn echter permanent gebonden aan het Voertuig (bijv. stuurwielverwarming). U bent ook verplicht om Uw persoonlijke gegevens in de Central Display van het Voertuig te wissen.
 5. Indien U, als Hoofdgebruiker, het Voertuig door derden laat gebruiken, zult U hen informeren dat het Voertuig verbonden is met Uw smart ID en dat U op die manier toegang kunt krijgen tot informatie over hun gebruik van het Voertuig. U dient hen te wijzen op de mogelijkheid om de toegang tot gegevens te controleren via de Central Display, deze Voorwaarden voor Digitale Diensten en Onze Privacyverklaring, die U hier kunt vinden: https://nl.smart.com/nl/service/data-protection/.
 6. Als U een Zakelijke Klant bent en het Voertuig ter beschikking stelt aan derden, zoals werknemers, moet U er rekening mee houden dat U toegang kunt krijgen tot persoonlijke gegevens van de betreffende gebruikers van het Voertuig. In dit geval bent U de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de betreffende voertuiggebruikers. Als verantwoordelijke bent U verplicht om de wettelijke rechten van de betreffende voertuiggebruikers te beschermen.
 7. U mag niet
  1. de Digitale Diensten kopiëren, vertalen, wijzigen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren of anderszins proberen de broncode en/of algoritmen te achterhalen, tenzij anders bepaald in deze Voorwaarden voor Digitale Diensten of bij wet; en/of
  2. verwijderen, omzeilen, reverse-engineeren, decoderen of anderszins wijzigen of verstoren van functies voor digitaal rechtenbeheer of kopieerbeveiliging die zijn verbonden aan de Digitale Diensten of enige andere technologie die wordt gebruikt om de toegang tot de Digitale Diensten te controleren.

XII. Termijn en ontbinding

 1. U kunt de Overeenkomst voor het gebruik van Digitale Diensten op elk moment beëindigen (ontbinden) door de koppeling tussen Uw smart ID en de Digitale Dienst te verwijderen of door Uw smart ID volledig te verwijderen. Het verwijderen van de Hello smart App geldt niet als beëindiging van de Overeenkomst. In elk geval kan een beëindiging van de Overeenkomst op grond van deze sectie XII. 1. U niet ontslaan van een betalingsverplichting met betrekking tot Abonnementsdiensten (zoals gedefinieerd in artikel XII. IV.2).
 2. De beëindiging krachtens sec. XII.1 kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid om Digitale Diensten te gebruiken die afhankelijk zijn van Uw smart ID en Uw smart Account, zoals de Hello smart App of de Digitale Sleutel. Bij beëindiging van de Overeenkomst kunnen wij U dus geen functies aanbieden waarvoor een smart ID nodig is. Dit geldt echter niet voor Digitale Diensten die permanent beschikbaar zijn na download en/of aankoop en waarvoor geen smart Account of toegang tot de Hello smart App nodig is om te functioneren (bijv. stoelverwarming voorin).
 3. Abonnementsdienst worden beschikbaar gesteld voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Als ze beschikbaar zijn voor bepaalde tijd, worden ze beschikbaar gesteld tot het einde van de overeengekomen termijn. De termijn kan worden bekeken via Uw smart account. Gedurende deze termijn is een gewone beëindiging van de Abonnementsdienst uitgesloten. Na afloop van de termijn wordt de Abonnementsdienst automatisch gedeactiveerd. Indien er geen termijn is overeengekomen, kan de Abonnementsdienst worden beëindigd binnen de termijn die is aangegeven in de beschrijving van de Abonnementsdienst in Uw smart Account.
 4. Indien U het Voertuig verkoopt of anderszins van de hand doet, heeft dit geen invloed op de duur van de Abonnementsdienst. Een dergelijke verkoop geeft niet het recht om de Abonnementsdienst te beëindigen.
 5. Uw en Ons recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft in elk geval onaangetast.
 6. smart kan, naar eigen goeddunken, Uw toegang tot de Digitale Diensten geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, blokkeren als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat U deze Voorwaarden voor Digitale Diensten of de toepasselijke wetgeving schendt of hebt geschonden. Bij de beslissing om U al dan niet te blokkeren, zal smart rekening houden met Uw legitieme belangen. Als U deze Voorwaarden voor Digitale Diensten herhaaldelijk overtreedt ondanks dat U daarvan op de hoogte bent gesteld, behoudt smart zich het recht voor om Uw toegang tot Uw smart ID permanent te blokkeren (zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden voor smart ID). smart zal U onmiddellijk van een dergelijke blokkering op de hoogte stellen via een e-mail aan het e-mailadres waarmee Uw smart ID is geregistreerd.

XIII. Slotbepalingen

 1. Als een bepaling in deze Voorwaarden voor Digitale Diensten ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere delen van deze Voorwaarden voor Digitale Diensten.

Als U een Zakelijke Klant bent, verbinden de Partijen zich er bovendien toe om ongeldige of inactieve paragrafen te vervangen door een paragraaf die zo nauw mogelijk aansluit bij het commerciële doel van de ongeldige of inactieve paragraaf.

 1. Op de aankoop en/of het downloaden en het gebruik van de Digitale Diensten, de Overeenkomst en alle juridische geschillen die voortvloeien uit de aankoop en/of het downloaden en het gebruik van de Digitale Diensten, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en de bepalingen inzake het conflictenrecht. Ten behoeve van een Consument hebben gunstigere dwingende wetsbepalingen van het recht dat van toepassing is op zijn gebruikelijke verblijfplaats echter voorrang boven het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen met betrekking tot deze ISP tussen u en smart zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, Nederland, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
 3. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting onder http://e c.europa.eu/consumers/odr/.Ons e-mailadres is hoi@support.smart.com. Wij zijn niet verplicht en nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures volgens de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen (VSBG).

Laatst herzien: 2023-07-26

V4.0

Door op “Alle cookies accepteren” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten. Privacyverklaring Wettelijke Opmerkingen